Timótheushoz írt I. levél 1

Timótheushoz írt I. levél

2

1

Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért,

2

Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.

3

Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt,

4

A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.

5

Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

6

A ki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,

7

A mi végett rendeltettem én hirdetővé és apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban.

8

Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.

9

Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel,

10

Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.

11

Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel.

12

A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.

13

Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva.

14

És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett:

15

Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel.

Timótheushoz írt I. levél 3