Zsoltárok könyve 24

Zsoltárok könyve

25

1

Dávidé. &Hozzád emelem, Uram, lelkemet!

2

Istenem, benned bízom; ne szégyenüljek meg; ne örüljenek rajtam ellenségeim.

3

Senki se szégyenüljön meg, a ki téged vár; szégyenüljenek meg, a kik ok nélkül elpártolnak tőled.

4

Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.

5

Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.

6

Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak.

7

Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram!

8

Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.

9

Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat

10

Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, a kik szövetségét és bizonyságait megtartják.

11

A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az.

12

Kicsoda az, a ki féli az Urat? Megmutatja annak az útat, a melyet válaszszon.

13

Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet.

14

Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket.

15

Szemeim mindenha az Úrra [néznek,] mert ő húzza ki a tőrből lábamat.

16

Tekints reám és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok.

17

Eláradtak szívemnek szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts meg engem.

18

Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet; bocsásd meg minden bűnömet.

19

Lásd meg ellenségeimet, mert megsokasodtak, és gyilkos gyűlölséggel gyűlölnek engem.

20

Õrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem; ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam.

21

Ártatlanság és becsület védelmezzenek meg engem, mert téged várlak.

22

Mentsd ki, Isten, Izráelt minden bajából.

Zsoltárok könyve 26