Példabeszédek 16

Példabeszédek

17

1

Jobb a száraz falat, melylyel van csendesség; mint a levágott barmokkal teljes ház, melyben háborúság van.

2

Az értelmes szolga uralkodik a gyalázatos fiún, és az atyafiak között az örökségnek részét veszi.

3

Az olvasztótégely az ezüst számára van, és a kemencze az aranyéra; a szívek vizsgálója pedig az Úr.

4

A gonosztevő hallgat az álnok beszédekre, a csalárd hallgat a gonosz nyelvre.

5

A ki megcsúfolja a szegényt, gyalázattal illeti annak Teremtőjét; a ki gyönyörködik [másnak] nyomorúságában, büntetlen nem lészen!

6

A véneknek ékessége az unokák, és a fiaknak ékessége az atyák.

7

Nem illik a bolondnak az ékes beszéd; még kevésbbé a tisztességesnek a hazug beszéd.

8

Drága kő az ajándék elfogadójának szemei előtt; mindenütt, a hova csak fordul, okosan cselekszik.

9

Elfedezi a vétket, a ki keresi a szeretetet; a ki pedig ismétlen előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is.

10

Foganatosb a dorgálás az eszesnél, mint ha megvernéd a bolondot százszor is.

11

Csak ellenkezést keres a gonosz, végre kegyetlen követ bocsáttatik ellene.

12

Találjon valakire a fiától megfosztott medve, csak ne a bolond az ő bolondságában.

13

A ki fizet gonoszt a jóért, nem távozik el a gonosz annak házától.

14

[Mint] a ki árvizet szabadít el, [olyan] a háborúság kezdete; azért minekelőtte kihatna, hagyd el a versengést.

15

A ki igaznak mondja a bűnöst, és kárhoztatja az igazat, útálatos az Úrnak egyaránt mind a kettő.

16

Miért van a vétel ára a bolondnak kezében a bölcseség megszerzésére, holott nincsen néki elméje?

17

Minden időben szeret, a ki [igaz] barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.

18

Értelmetlen ember az, a ki kezét adja, fogadván kezességet barátja előtt.

19

Szereti a gonoszt, a ki szereti a háborúságot; a ki magasbítja kapuját, romlást keres.

20

Az elfordult szívű ember nem nyerhet jót, és a ki az ő nyelvével gonosz, esik nyomorúságba.

21

A ki szül bolondot, [szüli] ő magának bánatra; és nem örvendez a bolondnak atyja.

22

A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig megszáraztja a csontokat.

23

A kebelből [kivett] ajándékot az istentelen elveszi, a törvény útának elfordítására

24

Az eszesnek orczájából kitetszik a bölcseség; a bolondnak pedig szemei [országolnak] a földnek végéig.

25

Búsulása az ő atyjának a bolond fiú, és az ő szülőjének keserűsége.

26

Még megbirságolni is az igazat nem jó, a tisztességest megverni igazságáért.

27

A ki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és a ki higgadt lelkű, az értelmes férfiú.

28

Még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik; mikor ajkait bezárja, eszesnek.

Példabeszédek 18