Thessalonikabeliekhez írt I. levél 4

Thessalonikabeliekhez írt I. levél

5

1

Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek;

2

Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.

3

Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.

4

De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy [az] a nap tolvaj módra lep[het]ne meg titeket.

5

Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!

6

Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.

7

Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg.

8

Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.

9

Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,

10

A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele.

11

Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is.

12

Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket;

13

És az ő munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek.

14

Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt.

15

Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt.

16

Mindenkor örüljetek.

17

Szüntelen imádkozzatok.

18

Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.

19

A Lelket meg ne oltsátok.

20

A prófétálást meg ne vessétek,

21

Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!

22

Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek!

23

Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

24

Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi [azt.]

25

Atyámfiai, imádkozzatok érettünk.

26

Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással.

27

Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi előtt.

28

A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Ámen.

Thessalonikabeliekhez írt II. levél 1