Józsué könyve 14

Józsué könyve

15

1

A Júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az ő családjaik szerint [ez] vala: Edomnak határa felé a Czin pusztája délre, a déli határnak végén.

2

Vala pedig az ő déli határuk a Sóstengernek szélétől, a tengernyelvtől fogva, a mely délfelé fordul.

3

És halad délre az Akrabbim hágónak, majd átmegy Czin felé, és felmegy délről Kádes-Barneának, átmegy Hesronnak, felmegy Adárnak és kerül Karka felé;

4

Majd átmegy Asmonnak és halad Égyiptom patakának. A határ szélei pedig a tengernél vannak. Ez a ti határotok délre.

5

Napkelet felé pedig a Sóstenger a határ a Jordán végéig; az északi rész határa pedig a tengernyelvtől, a Jordán végétől [kezdődik.]

6

És felmegy ez a határ Béth-Hoglának, és átmegy északra Béth-Arabán majd felmegy ez a határ Rúben fiának, Bohánnak kövéhez.

7

És felmegy ez a határ Debirbe is az Akor völgyéből, és északnak fordul Gilgál felé, a mely átellenében van az Adummim hágójának, a mely a pataktól délfelé esik. És átmegy a határ az Én-semes vizeire és tova halad a Rógel forrása felé.

8

Azután felmegy a határ a Hinnom fiának völgyén, Jebuzeusnak, azaz Jeruzsálemnek déli oldala felé; felmegy továbbá e határ a hegynek tetejére, a mely átellenben van a Hinnom völgyével napnyugat felé, a mely északra van a Refaim völgyének szélén.

9

És hajlik e határ a hegynek tetejétől a Neftoáh víznek kútfejéhez és kimegy az Efron hegyének városai felé; majd hajlik e határ Baalának, azaz Kirjáth-Jeárimnak.

10

Baalától pedig fordul e határ napnyugotnak a Szeír-hegy felé, és átmegy északnak a Jeárim-hegy oldala felé, azaz Kesalon felé és alámegy Béth- Semesnek és átmegy Timnának.

11

Majd tova megy e határ Ekron északi oldala felé, és hajlik e határ Sikkeronnak, és átmegy a Baala hegynek, és tova megy Jabnéel felé. A határ szélei pedig a tengernél vannak.

12

A napnyugati határ pedig a nagy tenger és melléke. Ez Júda fiainak határa köröskörül az ő házoknépe szerint.

13

Kálebnek, a Jefunné fiának pedig a Júda fiai között ada részt, az Úrnak Józsuéhoz való szavai szerint; Kirjáth-Arbának, Anák atyjának [városát], azaz Hebront.

14

És kiűzé onnan Káleb Anáknak három fiát: Sésait, Ahimánt és Tálmait, Anák gyermekeit.

15

És felméne innét Debir lakói ellen, Debirnek neve pedig azelőtt Kirjáth- Széfer volt.

16

És monda Káleb: A ki megveri Kirjáth-Széfert és elfoglalja azt, néki adom Akszát, az én leányomat feleségül.

17

Elfoglala pedig azt Othniél, Kénáznak, a Káleb testvérének fia; és néki adá Akszát, az ő leányát feleségül.

18

És lőn, hogy a mikor eljöve az, biztatá őt, hogy kérjen az ő atyjától mezőt. Leszálla azért a szamárról; Káleb pedig monda néki: Mi bajod?

19

Õ pedig monda: Adj áldást nékem! Mivelhogy száraz földre helyeztél engem, adj azért nékem vízforrásokat is És néki adá a felső forrást és az alsó forrást.

20

Ez a Júda fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.

21

A Júda fiai nemzetségének városai pedig a déli végtől kezdve Edom határa felé valának: Kabseél, Éder és Jágur;

22

Kina, Dimóna és Adada;

23

Kedes, Hásor és Ithnán;

24

Zif, Télem és Bealóth;

25

Hásor-Hadatha és Kerioth-Hesron, azaz Hásor;

26

Amam, Séma és Móláda;

27

Hasar-Gaddah, Hesmón és Béth-Pelet;

28

Hasar-Suál, Beer-Seba és Bizjotheja;

29

Baála, Ijjim és Eczem;

30

Elthólád, Keszil és Hormah;

31

Siklág, Madmanna és Szanszanna;

32

Lebaóth, Silhim, Ain és Rimmon. Összesen huszonkilencz város és ezek falui.

33

A síkságon: Esthaól, Czórah és Asnáh;

34

Zanoah, Én-Gannim, Tappuáh és Énám;

35

Jármut, Adullám, Szókó és Azéka;

36

Saáraim, Adithaim, Gedéra és Gederóthaim. Tizennégy város és azok falui.

37

Senán, Hadása és Migdal-Gad;

38

Dilán, Miczpe és Jokteél;

39

Lákis, Boczkát és Eglon;

40

Kabbon, Lahmász és Kitlis;

41

Gedéróth, Béth-Dágon, Naama és Makkéda. Tizenhat város és ezeknek falui.

42

Libna, Ether és Asán;

43

Jifta, Asná és Neczib;

44

Keila, Akzib és Marésa. Kilencz város és ezeknek falui.

45

Ekron, ennek mezővárosai és falui.

46

Ekrontól fogva egész a tengerig mind azok, a melyek Asdód mellett vannak, és azoknak falui.

47

Asdód, ennek mezővárosai és falui; Gáza, ennek mezővárosai és falui; Égyiptom patakjáig, és a nagy tenger és melléke.

48

A hegységen pedig: Sámír, Jathír és Szókó;

49

Danna, Kirjáth-Szanna, azaz Debir;

50

Anáb, Estemót és Anim;

51

Gósen, Hólon és Giló. Tizenegy város és ezeknek falui.

52

Aráb, Dúma és Esán;

53

Janum, Béth-Tappuah és Aféka;

54

Humta, Kirjáth-Arba, azaz Hebron és Czihor. Kilencz város és ezeknek falui.

55

Maón, Karmel, Zif és Júta;

56

Jezréel, Jokdeám és Zánoah;

57

Kajin, Gibea és Timna. Tíz város és ezeknek falui.

58

Halhul, Béth-Czúr és Gedor;

59

Maarát, Béth-Anóth és Elthekon. Hat város és ezeknek falui.

60

Kirjáth-Baál, azaz Kirjáth-Jeárim, és Rabba. Két város és ezeknek falui.

61

A pusztában: Béth-Arábá, Middin és Szekáka;

62

Nibsán, Ir-Melah és Én-Gedi. Hat város és ezeknek falui.

63

De a Jebuzeusokat, Jeruzsálemnek lakóit, Júda fiai nem bírták kiűzni, azért laknak ott a Jebuzeusok Júda fiaival együtt Jeruzsálemben, mind e mai napig.

Józsué könyve 16