Krónika II. könyve 10

Krónika II. könyve

11

1

Méne azért Roboám Jeruzsálembe, és összegyűjté a Júda és Benjámin házát, száznyolczvanezer válogatott hadviselőket[,] hogy hadakoznának Izráel ellen, és visszanyernék az országot Roboámnak.

2

Szóla pedig az Úr Semájának, az Isten emberének, mondván:

3

Mondd meg Roboámnak, Salamon fiának, Júda királyának és az egész Izráelnek Júdában és Benjáminban, így szólván:

4

Ezt mondja az Úr: Ne menjetek fel és ne hadakozzatok atyátokfiai ellen; térjetek meg ki-ki a maga házába, mert én tőlem lett e dolog. És engedének az Úr szavának, és megtérének a helyett, hogy Jeroboám ellen mennének.

5

Lakozék azért Roboám Jeruzsálemben, és megerősíté a városokat Júdában.

6

Így megépíté Bethlehemet, Etámot és Tékoát,

7

Bethsúrt, Sókót és Adullámot,

8

Gátot, Marésát és Zifet,

9

Adoráimot, Lákist és Azekát,

10

Sorát, Ajalont és Hebront, melyek erős városok valának Júdában és Benjáminban.

11

És mikor megerősítette [ez] erősségeket, helyezett azokba előljárókat és [szerze] tárházakat eleségnek és bornak és olajnak

12

És mindenik városban [szerze] paizsokat és kopjákat, és rendkivül megerősíté azokat. És az övé lőn Júda és Benjámin.

13

Továbbá a papok és a Léviták, a kik az egész Izráelben valának, ő hozzá csatlakozának minden ő határukból;

14

Mert a Léviták elhagyták az ő faluikat és jószágukat, és Júdába és Jeruzsálembe menének, mert kiűzte vala őket Jeroboám és az ő fiai, hogy az Úrnak ne szolgálnának.

15

És rendele magának papokat a magaslatokhoz, a bakokhoz és a borjúkhoz, a melyeket csináltatott vala.

16

És utánuk Izráel minden nemzetségei közül azok, a kik szívök szerint keresték az Urat, Izráelnek Istenét, menének Jeruzsálembe, hogy áldoznának az Úrnak, az ő atyáik Istenének.

17

És megerősíték Júda országát, és megerősíték Roboámot, a Salamon fiát három esztendeig; mert három esztendeig járának Dávidnak és Salamonnak útján.

18

És feleségül vevé Roboám Mahalátát, Jérimótnak, a Dávid fiának leányát [és] Abihailt, Eliábnak, az Isai fiának leányát,

19

A ki szüle néki fiakat: Jeust, Semáriát és Zahámot,

20

És ő utána vevé Maakát, az Absolon leányát, a ki szülé néki Abiját, Attait, Zizát és Selómitot.

21

Legjobban szereté pedig Roboám Maakát, az Absolon leányát minden feleségei és ágyasai között; mert tizennyolcz felesége és hatvan ágyasa volt. És nemze huszonnyolcz fiút és hatvan leányt.

22

És Roboám Abiját, a Maaka fiát tette testvérei között vezérré és előljáróvá, mert őt akará királylyá tenni.

23

És okosan gondolkodván, szétosztá fiait mind Júda és Benjámin földén a megerősített városokba, a kiknek bőségesen adott eleséget és sok feleséget szerzett számukra.

Krónika II. könyve 12