Példabeszédek 26

Példabeszédek

27

1

Ne dicsekedjél a holnapi nappal; mert nem tudod, mit hoz a nap [tereád.]

2

Dicsérjen meg téged más, és ne a te szájad; az idegen, és ne a te ajkaid.

3

Nehézség van a kőben, és teher a fövényben; de a bolondnak haragja nehezebb mind a kettőnél.

4

A búsulásban kegyetlenség [van,] és a haragban áradás; de ki állhatna meg az irígység előtt?

5

Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél.

6

Jószándékból valók a barátságos embertől vett sebek; és temérdek a gyűlölőnek csókja.

7

A jóllakott ember még a lépesmézet is megtapodja; de az éhes embernek minden keserű édes.

8

Mint a madárka, ki elbujdosott fészkétől, olyan az ember, a ki elbujdosott az ő lakóhelyétől.

9

[Mint] a kenet és jó illat megvídámítja a szívet: úgy az ő barátjának édes [szavai is, melyek] lelke tanácsából [valók.]

10

A te barátodat, és a te atyádnak barátját el ne hagyd, és a te atyádfiának házába be ne menj nyomorúságodnak idején. Jobb a közel való szomszéd a messze való atyafinál.

11

Légy bölcs fiam, és vídámítsd meg az én szívemet; hogy megfelelhessek annak, a ki engem ócsárol.

12

Az eszes meglátja a bajt, elrejti magát; az esztelenek neki mennek, kárát vallják.

13

Vedd el a ruháját, mert kezes lett másért, és az idegenért zálogold meg

14

A ki nagy hangon áldja az ő barátját, reggel jó idején felkelvén; átokul tulajdoníttatik néki.

15

A sebes záporeső idején való szüntelen csepegés, és a morgó asszonyember hasonlók.

16

Valaki el akarja azt rejteni, szelet rejt el, és az ő jobbja olajjal találkozik.

17

[Miképen] egyik vassal a másikat élesítik, [a képen] az ember élesíti az ő barátjának orczáját.

18

[Mint] a ki őrzi a fügét, eszik annak gyümölcséből, úgy a ki az ő urára vigyáz, tiszteltetik.

19

Mint a vízben egyik orcza a másikat [megmutatja,] úgy egyik embernek szíve a másikat.

20

[Mint] a sír és a pokol meg nem elégednek, [úgy] az embernek szemei meg nem elégednek.

21

[Mint] az ezüst a tégelyben, és az arany a kemenczében [próbáltatik meg, úgy] az ember az ő híre-neve szerint.

22

Ha megtörnéd is a bolondot mozsárban mozsártörővel a megtört gabona között, nem távoznék el ő tőle az ő bolondsága.

23

Szorgalmasan megismerd a te juhaid külsejét, gondolj a nyájakra.

24

Mert nem örökkévaló a gazdagság, és vajjon a korona nemzetségről nemzetségre lesz-é?

25

[Mikor] levágatott a szénafű, és megtetszett a sarjú, és begyűjtettek a hegyekről a fűvek:

26

Vannak juhaid a te ruházatodra, és kecskebakok mezőnek árául,

27

És elég kecsketej a te ételedre, a te házadnépének ételére, és szolgálóleányaidnak ételül.

Példabeszédek 28