János Evangyélioma 6

János Evangyélioma

7

1

És ezek után Galileában jár vala Jézus; mert nem akar vala Júdeában járni, mivelhogy azon igyekezének a Júdeabeliek, hogy őt megöljék.

2

Közel vala pedig a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep.

3

Mondának azért néki az ő atyjafiai: Menj el innen, és térj Júdeába, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, a melyeket cselekszel.

4

Mert senki sem cselekszik titkon semmit, a ki maga ismeretessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak.

5

Mert az ő atyjafiai sem hivének benne.

6

Monda azért nékik Jézus: Az én időm még nincs itt; a ti időtök pedig mindig készen van.

7

Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl; mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak.

8

Ti menjetek fel erre az ünnepre: én még nem megyek fel erre az ünnepre; mert az én időm még nem tölt be.

9

Ezeket mondván pedig nékik, marada Galileában.

10

A mint pedig felmenének az ő atyjafiai, akkor ő is felméne az ünnepre, nem nyilvánosan, hanem mintegy titkon.

11

A zsidók azért keresik vala őt az ünnepen, és mondának: Hol van ő?

12

És a sokaságban nagy zúgás vala ő miatta. Némelyek azt mondják vala, hogy jó ember; mások pedig azt mondják vala: Nem, hanem a népnek hitetője.

13

Mindamellett senki sem beszélt vala nyiltan ő felőle a zsidóktól való félelem miatt.

14

Már-már az ünnep közepén azonban felméne Jézus a templomba, és tanít vala.

15

És csodálkozának a zsidók, mondván: Mimódon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta?!

16

Felele nékik Jézus és monda: Az én tudományom nem az enyém, hanem azé, a ki küldött engem

17

Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajjon Istentől van-é, vagy én magamtól szólok?

18

A ki magától szól, a maga dicsőségét keresi; a ki pedig annak dicsőségét keresi, a ki küldte őt, igaz az, és nincs abban hamisság.

19

Nem Mózes adta-é néktek a törvényt? és senki sem teljesíti közületek a törvényt. Miért akartok engem megölni?

20

Felele a sokaság és monda: Ördög van benned. Ki akar téged megölni?

21

Felele Jézus és monda nékik: Egy dolgot cselekvém, és mindnyájan csodáljátok.

22

Azért Mózes adta néktek a körülmetélkedést (nem mintha Mózestől való volna, hanem az atyáktól): és szombaton körülmetélitek az embert.

23

Ha körülmetélhető az ember szombaton, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon; én rám haragusztok-é, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton?

24

Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek!

25

Mondának azért némelyek a jeruzsálemiek közül: Nem ez-é az, a kit meg akarnak ölni?

26

És ímé nyiltan szól, és semmit sem szólnak néki. Talán bizony megismerték a főemberek, hogy bizony ez a Krisztus?

27

De jól tudjuk, honnan való ez; mikor pedig eljő a Krisztus, senki sem tudja, honnan való.

28

Kiálta azért Jézus a templomban, tanítván és mondván: Mind engem ismertek, mind azt tudjátok, honnan való vagyok; és én magamtól nem jöttem, de igaz az, a ki engem elküldött, a kit ti nem ismertek.

29

Én azonban ismerem őt, mert ő tőle vagyok, és ő küldött engem.

30

Akarják vala azért őt megfogni; de senki sem veté reá a kezét, mert nem jött még el az ő órája.

31

A sokaság közül pedig sokan hivének ő benne; és azt mondják vala, hogy: A Krisztus mikor eljő, tehet-é majd több csodát azoknál, a melyeket ez tett?

32

Meghallák a farizeusok, a mint a sokaság ezeket suttogja vala felőle; és szolgákat küldének a farizeusok és a főpapok, hogy fogják meg őt.

33

Monda azért nékik Jézus: Egy kevés ideig még veletek vagyok, és majd ahhoz megyek, a ki elküldött engem.

34

Kerestek majd engem, és nem találtok meg, és a hol én vagyok, ti nem jöhettek oda.

35

Mondának azért a zsidók magok között: Hová akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt? Vajjon a görögök közé szóródottakhoz akar-é menni, és a görögöket tanítani?

36

Micsoda beszéd ez, a melyet monda: Kerestek majd engem, és nem találtok meg; és a hol én vagyok, ti nem jöhettek oda?

37

Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék.

38

A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.

39

Ezt pedig mondja vala a Lélekről, a melyet veendők valának az ő benne hívők: mert még nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg.

40

Sokan azért a sokaság közül, a mint hallák e beszédet, ezt mondják vala: Bizonynyal ez ama Próféta.

41

Némelyek mondának: Ez a Krisztus. Mások pedig mondának: Csak nem Galileából jön el a Krisztus?

42

Nem az írás mondta-é, hogy a Dávid magvából, és Bethlehemből, ama városból jön el a Krisztus, a hol Dávid vala?

43

Hasonlás lőn azért ő miatta a sokaságban.

44

Némelyek pedig közűlök akarják vala őt megfogni, de senki sem veté reá a kezét.

45

Elmenének azért a szolgák a főpapokhoz és farizeusokhoz; és mondának azok ő nékik: Miért nem hoztátok el őt?

46

Felelének a szolgák: Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember!

47

Felelének azért nékik a farizeusok: Vajjon ti is el vagytok-é hitetve?

48

Vajjon a főemberek vagy a farizeusok közül hitt-é benne valaki?

49

De ez a sokaság, a mely nem ismeri a törvényt, átkozott!

50

Monda nékik Nikodémus, a ki éjjel ment vala ő hozzá, a ki egy vala azok közül:

51

Vajjon a mi törvényünk kárhoztatja-é az embert, ha előbb ki nem hallgatja és nem tudja, hogy mit cselekszik?

52

Felelének és mondának néki: Vajjon te is Galileus vagy-é? Tudakozódjál és lásd meg, hogy Galileából nem támadt próféta.

53

És mindnyájan haza menének.

János Evangyélioma 8