Timótheushoz írt I. levél 2

Timótheushoz írt I. levél

3

1

Igaz ez a beszéd: Ha valaki püspökséget kiván, jó dolgot kíván.

2

Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos;

3

Nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengéstől ment, nem pénzsóvárgó;

4

Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel;

5

(Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?)

6

Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván, az ördög kárhozatába essék.

7

Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól; hogy gyalázatba és az ördög tőribe ne essék.

8

Hasonlóképpen a diakónusok tisztességesek legyenek, nem kétnyelvűek, nem sok borivásba merültek, nem rút nyereségre vágyók;

9

Kiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel.

10

És ezek is először megpróbáltassanak, azután szolgáljanak, ha feddhetetlenek

11

Feleségeik hasonlóképen tisztességesek, nem patvarkodók, józanok, mindenben hívek legyenek.

12

A diakónusok egy feleségű férfiak legyenek, a kik gyermekeiket és tulajdon házaikat jól igazgatják.

13

Mert a kik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek magoknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben.

14

Ezeket írom néked, remélvén, hogy nem sokára hozzád megyek;

15

De ha késném, hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége.

16

És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.

Timótheushoz írt I. levél 4