Galátziabeliekhez írt levél 6

Efézusbeliekhez írt levél

1

1

Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratjából, az Efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek.

2

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

3

Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,

4

A szerint, a mint magának kiválasztott minket Õ benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Õ előtte szeretet által,

5

Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Õ akaratjának jó kedve szerint,

6

Kegyelme dicsőségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,

7

A kiben van a mi váltságunk az Õ vére által, a bűnöknek bocsánata az Õ kegyelmének gazdagsága szerint.

8

Melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel,

9

Megismertetvén velünk az Õ akaratjának titkát az Õ jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában,

10

Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak;

11

Õ benne, a kiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, a ki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik,

12

Hogy legyünk mi magasztalására az Õ dicsőségének, a kik előre reménykedtünk a Krisztusban:

13

A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével,

14

A ki záloga a mi örökségünknek [Isten] tulajdon [népé]nek megváltatására, az Õ dicsőségének magasztalására.

15

Annakokáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket,

16

Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben;

17

Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Õ megismerésében;

18

És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Õ elhívásának a reménysége, mi az Õ öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,

19

És mi az Õ hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Õ hatalma erejének ama munkája szerint,

20

A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Õt a halálból, és ültette Õt a maga jobbjára a mennyekben.

21

Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:

22

És mindeneket vetett az Õ lábai alá, és Õt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé,

23

Mely az Õ teste, teljessége Õ néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel.

Efézusbeliekhez írt levél 2