Krónika I. könyve 2

Krónika I. könyve

3

1

Ezek a Dávid fiai, a kik Hebronban születének néki: elsőszülötte vala Amnon, a Jezréelből való Ahinoámtól; második vala Dániel, a Kármelből való Abigailtól.

2

Harmadik Absolon, a ki Maakának, a Gessurbeli Talmai király leányának volt a fia; negyedik Adónia, Haggittól való.

3

Ötödik Sefátia, Abitáltól való; hatodik Jitreám, az ő feleségétől, Eglától való.

4

[E] hat [fia] születék néki Hebronban, a hol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott; Jeruzsálemben pedig harminczhárom esztendeig uralkodék.

5

Jeruzsálemben pedig ezek születének néki: Simea, Sóbáb, Nátán és Salamon, négyen, Bathsuától, az Ammiel leányától.

6

És Ibhár, Elisáma és Elifélet.

7

Nógah, Néfeg és Jáfia.

8

És Elisáma, Eljada és Elifélet, kilenczen.

9

Mindezek a Dávid fiai, az ő ágyastársainak fiain kivül; és ezeknek a huga, Támár.

10

Salamonnak pedig fia volt Roboám; ennek fia Abija, ennek fia Asa, ennek fia Josafát

11

Ennek fia Jórám, ennek fia Akházia, ennek fia Joás.

12

Ennek fia Amásia, ennek fia Azária; ennek fia Jótám.

13

Ennek fia Akház, ennek fia Ezékiás, ennek fia Manasse.

14

Ennek fia Amon, ennek fia Jósiás.

15

Jósiásnak pedig fiai: elsőszülötte Johanán, második Jójákim, harmadik Sédékiás, Sallum negyedik.

16

Jójákim fiai: az ő fia Jékoniás, ennek fia Sédékiás.

17

Jékóniásnak fiai: Assir, ennek fia Saálthiel.

18

És Málkirám, Pedája, Sénasár, Jékámia, Hosáma és Nédábia.

19

Pedája fiai: Zerubábel és Simei. Zerubábel fiai: Mesullám, Hanánia; és az ő hugok vala Selómit.

20

És Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia és Jusáb-Hésed, [ezek] öten.

21

Hanánia fiai: Pelátia és Jésaia; [és] Refája fiai [és] Arnám fiai, Obádia fiai, Sekánia fiai.

22

És Sekánia fiai: Semája. Semája fiai: Hattus, Jigeál, Báriah, Neárja és Sáfát, ezek hatan.

23

Neárja fiai: Eljohénai, Ezékiás és Azrikám, ezek hárman.

24

Eljohénai fiai: Hódajéva, Eliásib, Pelája, Akkub, Johanán, Delája és Anáni; [ezek] heten.

Krónika I. könyve 4