Timótheushoz írt II. levél 3

Timótheushoz írt II. levél

4

1

Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.

2

Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.

3

Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;

4

És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.

5

De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.

6

Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott.

7

Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:

8

Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését.

9

Igyekezzél hozzám jőni hamar.

10

Mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Thessalónikába: Kresczens Galátziába, Titus Dalmátziába

11

Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra.

12

Tikhikust pedig Efézusba küldöttem.

13

A felsőruhámat, melyet Troásban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el, a könyveket is, kiváltképen a hártyákat.

14

Az érczmíves Sándor sok bajt szerzett nékem: fizessen meg az Úr néki cselekedetei szerint.

15

Tőle te is őrizkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédinknek.

16

Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak; ne számíttassék be nékik.

17

De az Úr mellettem állott, és megerősített engem; hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából.

18

És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára; a kinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.

19

Köszöntsed Priszkát és Akvilát, és az Onesifórus háznépét.

20

Erástus Korinthusban maradt; Trófimust pedig Milétumban hagytam betegen.

21

Igyekezzél tél előtt eljőni. Köszönt téged Eubulus és Pudens és Linus és Klaudia, és mind az atyafiak.

22

Az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel. Kegyelem veletek! Ámen.

Titushoz írt levél 1