Jób könyve 26

Jób könyve

27

1

Jób pedig folytatá az ő beszédét, monda:

2

Él az Isten, a ki az én igazamat elfordította, és a Mindenható, a ki keserűséggel illette az én lelkemet,

3

Hogy mindaddig, a míg az én lelkem én bennem van, és az Istennek lehellete van az én orromban;

4

Az én ajakim nem szólnak álnokságot, és az én nyelvem nem mond csalárdságot!

5

Távol legyen tőlem, hogy igazat adjak néktek! A míg lelkemet ki nem lehelem, ártatlanságomból magamat ki nem tagadom.

6

Igazságomhoz ragaszkodom, róla le nem mondok; napjaim miatt nem korhol az én szívem.

7

Ellenségem lesz olyan, mint a gonosz, és a ki ellenem támad, mint az álnok.

8

Mert micsoda reménysége lehet a képmutatónak, hogy telhetetlenkedett, ha az Isten mégis elragadja az ő lelkét?

9

Meghallja-é kiáltását az Isten, ha eljő a nyomorúság reá?

10

Vajjon gyönyörködhetik-é a Mindenhatóban; segítségül hívhatja-é mindenkor az Istent?

11

Megtanítlak benneteket Isten dolgaira; a mik a Mindenhatónál vannak, nem titkolom el.

12

Ímé, ti is mindnyájan látjátok: miért van hát, hogy hiábavalósággal hivalkodtok?!

13

Ez a gonosz embernek osztályrésze Istentől, és a kegyetlenek öröksége a Mindenhatótól, a melyet elvesznek:

14

Ha megsokasulnak is az ő fiai, a kardnak [sokasulnak meg,] és az ő magzatai nem lakhatnak jól kenyérrel sem.

15

Az ő maradékai dögvész miatt temettetnek el, és az ő özvegyeik meg sem siratják.

16

Ha mint a port, úgy halmozná is össze az ezüstöt, és úgy szerezné is össze ruháit, mint a sarat:

17

Összeszerezheti [ugyan,] de az igaz ruházza magára, az ezüstön pedig az ártatlan osztozik.

18

Házát pók módjára építette föl, és olyanná, mint a csősz-csinálta kunyhó.

19

Gazdagon fekszik le, mert nincsen kifosztva; felnyitja szemeit és semmije sincsen.

20

Meglepi őt, mint az árvíz, a félelem, éjjel ragadja el a zivatar.

21

Felkapja őt a keleti szél és elviszi, elragadja őt helyéről.

22

[Nyilakat] szór reá és nem kiméli; futva kell futnia keze elől.

23

Csapkodják felette kezeiket, és kisüvöltik őt az ő lakhelyéből.

Jób könyve 28