Zsoltárok könyve 104

Zsoltárok könyve

105

1

Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit!

2

Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét.

3

Dicsekedjetek az ő szent nevével; örvendezzen azoknak a szívök, a kik keresik az Urat.

4

Kivánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orczáját szüntelen.

5

Emlékezzetek meg az ő csodáiról, a melyeket cselekedett; jeleiről és az ő szájának ítéleteiről.

6

Oh Ábrahámnak, az ő szolgájának magva; oh Jákóbnak, az ő választottának fiai!

7

Õ, az Úr a mi Istenünk, az egész földre [kihat] az ő ítélete.

8

Megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké; az ő rendeletéről, a melyet megszabott ezer nemzetségiglen;

9

A melyet kötött Ábrahámmal, és az ő Izsáknak tett esküvéséről.

10

És odaállatta azt Jákóbnak szabályul, Izráelnek örök szövetségül,

11

Mondván: Néked adom Kanaán földét, sors szerint való örökségetekül.

12

Mikor még csekély számmal valának, igen kevesen és [mintegy ]zsellérek abban,

13

És egyik nemzettől a másikhoz bujdosának, egyik országból a másik néphez:

14

Nem engedé, hogy valaki nyomorgassa őket, sőt királyokat is megfenyített miattok, [mondván:]

15

Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok!

16

Mikor éhséget idéze elő a földön; [és] a kenyérnek minden botját eltöré,

17

Elküldött előttük egy férfiút, Józsefet, a ki rabul adatott vala el;

18

A lábait békóba szorították, ő maga vasban járt vala,

19

Mindazideig, a míg szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta őt.

20

Elküldött a király és feloldotta őt, a népeken uralkodó, és szabaddá tette őt;

21

Úrrá tevé őt az ő házán, és uralkodóvá minden jószágán;

22

Hogy főembereit tetszése szerint kötöztetheté, és véneit is bölcsességre taníthatá.

23

És beméne Izráel Égyiptomba, s Jákób a Khám földén zsellérkedék.

24

És igen megszaporítá az ő népét, és erősebbé tevé elnyomóinál.

25

Elváltoztatá azoknak szívét, hogy gyűlöljék az ő népét, [és ] álnokul cselekedjenek az ő szolgáival.

26

Elküldte Mózest, az ő szolgáját, és Áront, a kit választott vala.

27

Elvégezék azok között az ő jeleit, és a csodákat a Khám földén.

28

Sötétséget bocsátott és elsötétítette [azt, ]és azok nem engedetlenkedtek az ő rendeleteinek.

29

Vizeiket vérré változtatá, és megölé az ő halaikat.

30

Földjük békáktól hemzsege, [még] a királyuk termeiben [is.]

31

Szólt, és támadának legyek és szúnyogok minden ő határukon.

32

Adott nékik eső gyanánt jégesőt, [és] lángoló tüzet a földjökre.

33

És elvevé szőlőjüket és fügefájokat, és széttördelé határuknak élő fáit.

34

Szólt és támada sáska, és megszámlálhatatlan cserebogár.

35

És megemészte minden növényt az ő földjökön, és az ő szántóföldjöknek gyümölcsét megemészté.

36

És megöle minden elsőszülöttet földjökön, minden erejöknek zsengéjét.

37

És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt beteges.

38

Örült Égyiptom, mikor kijövének, mert a tőlök való félelem megszállta őket.

39

Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze [őket,] és tüzet, hogy világítson éjjel.

40

Könyörgött és fürjeket hoza, és mennyei kenyérrel elégítette meg őket.

41

Megnyitotta a kősziklát és víz zúdula ki, folyóként futott a sivatagon.

42

Mert megemlékezett az ő szentséges igéretéről, a [melyet tőn] Ábrahámnak, az ő szolgájának.

43

Kihozá azért az ő népét örömmel, [és] az ő választottait vígassággal.

44

És nékik adá a pogányok földét, és öröklék a népek fáradságos szerzeményét.

45

Azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit, és törvényeit megőrizzék. Dicsérjétek az Urat!

Zsoltárok könyve 106