Rómabeliekhez írt levél 11

Rómabeliekhez írt levél

12

1

Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

2

És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

3

Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, a mint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.

4

Mert miképen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van:

5

Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai [vagyunk.]

6

Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint [teljesítsük;]

7

Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban;

8

Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az előljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vídámsággal [mívelje.]

9

A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.

10

Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők [legyetek.]

11

Az igyekezetben ne [legyetek] restek; lélekben buzgók [legyetek;] az Úrnak szolgáljatok.

12

A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak;

13

A szentek szükségeire adakozók [legyetek;] a vendégszeretetet gyakoroljátok

14

Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok.

15

Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.

16

Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban.

17

Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt.

18

Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.

19

Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.

20

Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.

21

Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.

Rómabeliekhez írt levél 13