Krónika I. könyve 23

Krónika I. könyve

24

1

Az Áron fiainak is voltak rendjeik. Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Itamár.

2

Nádáb és Abihú még atyjuk előtt meghaltak és fiaik nem valának, azért Eleázár és Itamár viselék a papságot.

3

És elosztá őket Dávid és Sádók, ki az Eleázár fiai közül vala, és Ahimélek, ki az Itamár fiai közül vala, az ő tisztök szerint a szolgálatra.

4

Eleázár fiai között pedig több főember találtaték, mint az Itamár fiai között, mikor eloszták őket. Az Eleázár fiai között családjaik szerint tizenhat főember volt; az Itamár fiai közül, családjaik szerint, nyolcz.

5

Eloszták pedig őket sors által válogatás nélkül, mert a szenthelynek fejedelmei és Istennek fejedelmei valának úgy az Eleázár, mint az Itamár fiai közül valók.

6

És beírá őket Semája, a Nétanéel fia, a Lévi [nemzetségéből] való íródeák, a király előtt és a fejedelmek előtt, Sádók pap előtt; Ahimélek előtt, ki Abjátár fia vala, és a papoknak és Lévitáknak családfői előtt. Egy család sorsoltatott az Eleázár és egy az Itamár [nemzetségéből.]

7

Esék pedig az első sors Jojáribra; a második Jedájára;

8

Hárimra a harmadik; Seórimra a negyedik;

9

Málkijára az ötödik; Mijáminra a hatodik;

10

Hakkósra a hetedik; Abijára a nyolczadik;

11

Jésuára a kilenczedik; Sekániára a tizedik;

12

Eliásibra a tizenegyedik; Jákimra a tizenkettedik;

13

Huppára a tizenharmadik; Jésebeábra a tizennegyedik;

14

Bilgára a tizenötödik; Immérre a tizenhatodik;

15

Hézirre a tizenhetedik; Hápisesre a tizennyolczadik;

16

Petáhiára a tizenkilenczedik; Jéhezkelre a huszadik;

17

Jákinra a huszonegyedik; Gámulra a huszonkettedik;

18

Delájára a huszonharmadik; Maáziára a huszonnegyedik.

19

Ez az ő hivatalos rendjök szolgálatukban, hogy bejárnának az Úr házába sorban, az ő atyjoknak Áronnak rendelése szerint, a mint megparancsolta volt néki az Úr, Izráel Istene.

20

A mi Lévi többi fiait illeti: az Amrám fiai közül [vala] Subáel; a Subáel fiai közül Jehdéja

21

A [mi illeti] Rehábiát: a Rehábia fiai közül Issija vala fő.

22

Az Ishár fiai közül Selómót; és a Selómót fiai közül Jahát.

23

A [Hebron] fiai közül [első] vala []Jérija, Amárja második, Jaháziel harmadik, Jekámhám negyedik.

24

Uzziel fiai: Mika; a Mika fiai közül Sámir.

25

Mika atyjafia Issija; Issija fiai közül Zekáriás.

26

Mérári fiai: Mákhli és Músi; Jaázija fia, Bénó.

27

Mérárinak Jaázijától, az ő fiától való fiai: Sohám, Zakkúr és Hibri.

28

Mákhlitól [vala] Eleázár, és ennek nem valának fiai.

29

Kistől: a Kis fiai közül való volt Jérakhméel.

30

Músi fiai: Mákhli, Eder és Jérimót. Ezek a Léviták fiai az ő családjaik szerint.

31

Ezek is sorsot vetének az ő atyjokfiaival az Áron fiaival együtt Dávid király előtt, Sádók és Ahimélek előtt, és a papok és Léviták családfői előtt, a fő a kisebbekkel egyformán.

Krónika I. könyve 25