Zsoltárok könyve 30

Zsoltárok könyve

31

1

Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.

2

Te benned bíztam, Uram! Ne szégyenüljek meg soha; igazságoddal szabadíts meg engem.

3

Hajtsd hozzám füledet, hamar szabadíts meg; légy nékem erős kőszálam, erődített házam, hogy megtarts engem.

4

Mert kősziklám és védőváram vagy te; vezess hát engem a te nevedért és vezérelj engemet.

5

Ments ki engem a hálóból, a melyet titkon vetettek nékem; hiszen te vagy az én erősségem.

6

Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten.

7

Gyűlölöm a hazug hiúságok híveit, és az Úrban bízom én.

8

Hadd vigadjak és örüljek a te kegyelmednek, a miért meglátod nyomorúságomat [és] megismered a háborúságokban lelkemet;

9

És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe, [sőt] tágas térre állatod lábaimat.

10

Könyörülj rajtam, Uram, mert szorongattatom; elsenyved a búbánat miatt szemem, lelkem, testem.

11

Mert bánatban enyészik életem, és sóhajtásban [múlnak] éveim; bűnöm miatt roskadoz erőm, és kiasznak csontjaim.

12

Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem, kivált szomszédaimé, és ismerőseimnek félelmévé; a kik az utczán látnak, elfutnak tőlem.

13

Töröltettem, akár a halott, az emlékezetből; olyanná lettem, mint az elroshadt edény.

14

Mert hallottam sokak rágalmát, iszonyatosságot mindenfelől, a mint együtt tanácskoztak ellenem, és tervezték, hogy elrabolják lelkemet.

15

De én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem.

16

Életem ideje kezedben van: szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől.

17

Világosítsd meg orczádat a te szolgádon, tarts meg engem jóvoltodból.

18

Uram, ne szégyenüljek meg, mivelhogy hívlak téged; a gonoszok szégyenüljenek meg [és] pusztuljanak a Seolba.

19

A hazug ajkak némuljanak el, a melyek vakmerően szólnak az igaz ellen, kevélységgel és megvetéssel.

20

Mily bőséges a te jóságod, a melyet fentartasz a téged félőknek, [és] megbizonyítasz a te benned bízókon az emberek fiai előtt.

21

Elrejted őket a te orczádnak rejtekében az emberek zendülései elől; sátorban őrzöd őket a perpatvarkodó nyelvektől

22

Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon!

23

Én ugyan azt gondoltam ijedtemben: Elvettettem szemeid elől; de mégis, meghallgattad esedezéseimnek szavát, mikor kiáltottam hozzád.

24

Szeressétek az Urat mind ti ő kedveltjei; a híveket megőrzi az Úr és bőven megfizet a kevélyen cselekvőknek!

25

Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, a kik várjátok az Urat!

Zsoltárok könyve 32