Jób könyve 7

Jób könyve

8

1

Akkor felele a sukhi Bildád, és monda:

2

Meddig szólasz még efféléket, és lesz a te szádnak beszéde sebes szél?

3

Elforgatja-é Isten az ítéletet, avagy a Mindenható elforgatja-é az igazságot?

4

Ha a te fiaid vétkeztek ellene, úgy az ő gonoszságuk miatt vetette el őket.

5

De ha te az Istent buzgón keresed, és a Mindenhatóhoz [bocsánatért] könyörögsz;

6

Ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott felserken éretted, és békességessé teszi a te igazságodnak hajlékát.

7

És ha előbbi állapotod szegényes volt, ez utáni állapotod boldog lesz nagyon.

8

Mert kérdezd meg csak az azelőtti nemzedéket, és készülj csak fel az ő atyáikról való tudakozódásra!

9

Mert mi csak tegnapiak vagyunk és semmit nem tudunk, mert a mi napjaink csak árnyék e földön.

10

Nem tanítanak-é meg azok téged? Nem mondják-é meg néked, és nem beszélik-é meg szívök szerint néked?!

11

Felnövekedik-é a káka mocsár nélkül, felnyúlik-é a sás víz nélkül?

12

Még gyenge korában, ha fel nem szakasztják is, minden fűnél elébb elszárad.

13

Ilyenek az ösvényeik mindazoknak, a kik Istenről elfeledkeznek, és a képmutatónak reménysége [is ]elvész.

14

Mivel szétfoszol bizakodása, és bizodalma olyan lesz, mint a pókháló.

15

Házára támaszkodik, és nem áll meg; kapaszkodik belé, és nem marad meg.

16

Bő nedvességű ez a napfényen [is,] és ágazata túlnő a kertjén.

17

Gyökerei átfonódnak a kőhalmon; átfúródnak a szikla-rétegen.

18

Ámha kiirtják helyéről, megtagadja ez őt: Nem láttalak!

19

Ímé ez az ő pályájának öröme! És más hajt ki a porból.

20

Ímé az Isten nem veti meg az ártatlant, de a gonoszoknak sem ád előmenetelt.

21

Még betölti szádat nevetéssel, és ajakidat vigassággal.

22

Gyűlölőid szégyenbe öltöznek, és a gonoszok sátora megsemmisül.

Jób könyve 9