Jób könyve 33

Jób könyve

34

1

És szóla Elihu, és monda:

2

Halljátok meg bölcsek az én szavaimat, és ti tudósok hajtsátok hozzám füleiteket!

3

Mert a fül próbálja meg a szót, mint az íny kóstolja meg az ételt.

4

Keressük csak magunk az igazságot, értsük meg magunk között, mi a jó?

5

Mert Jób azt mondá: Igaz vagyok, de Isten megtagadja igazságomat.

6

Igazságom ellenére kell hazugnak lennem; halálos nyíl [talált] hibám nélkül!

7

Melyik ember olyan, mint Jób, a ki iszsza a csúfolást, mint a vizet.

8

És egy társaságban forog a gonosztevőkkel, és az istentelen emberekkel jár!

9

Mert azt mondja: Nem használ az az embernek, ha Istennel békességben él.

10

Azért, ti tudós emberek, hallgassatok meg engem! Távol legyen Istentől a gonoszság, és a Mindenhatótól az álnokság!

11

Sőt inkább, a mint cselekszik az ember, úgy fizet néki, és kiki az ő útja szerint találja meg, a mit keres.

12

Bizonyára az Isten nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható el nem ferdíti az igazságot!

13

Kicsoda bízta reá a földet és ki rendezte az egész világot?

14

Ha csak ő magára volna gondja, lelkét és lehellését magához vonná:

15

Elhervadna együtt minden test és az ember visszatérne a porba.

16

Ha tehát van eszed, halld meg ezt, [és] a te füledet hajtsd az én beszédeimnek szavára!

17

Vajjon, a ki gyűlöli az igazságot, kormányozhat-é? Avagy az ellenállhatatlan igazat kárhoztathatod-é?

18

A ki azt mondja a királynak: Te semmirevaló! És a főembereknek: Te gonosztevő!

19

A ki nem nézi a fejedelmek személyét és a gazdagot a szegénynek fölibe nem helyezteti; mert mindnyájan az ő kezének munkája.

20

Egy pillanat alatt meghalnak; éjfélkor felriadnak a népek és elenyésznek, a hatalmas [is] eltűnik kéz nélkül!

21

Mert ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja.

22

Nincs setétség és nincs a halálnak árnyéka, a hova elrejtőzhessék a gonosztevő;

23

Mert nem sokáig kell szemmel tartania az embert, hogy az Isten elé kerüljön ítéletre!

24

Megrontja a hatalmasokat vizsgálat nélkül, és másokat állít helyökbe.

25

Ekképen felismeri cselekedeteiket, és éjjel is ellenök fordul és szétmorzsoltatnak.

26

Gonosztevők gyanánt tapodja meg őket olyan helyen, a hol látják.

27

A kik azért távoztak el, és azért nem gondoltak egyetlen útjával sem,

28

Hogy a szegény kiáltását hozzájok juttatja, és ő a nyomorultak kiáltását meghallja.

29

Ha ő nyugalmat ád, ki kárhoztatja őt? Ha elrejti arczát, ki láthatja meg azt? Akár nép elől, akár ember elől egyaránt;

30

Hogy képmutató ember ne uralkodjék, és ne legyen tőre a népnek.

31

Bizony az Istenhez így való szólani: Elszenvedem, nem leszek rossz többé;

32

A mit át nem látok, arra te taníts meg engemet; ha gonoszságot cselekedtem, többet nem teszem!

33

Avagy te szerinted fizessen-é [csak azért], mert ezt megveted, [és] hogy te szabd meg és nem én? Nos, mit tudsz? Mondd!

34

Az okos emberek azt mondják majd nékem, és a bölcs férfiú, a ki reám hallgat:

35

Jób tudatlanul szól, és szavai megfontolás nélkül valók.

36

Óh, bárcsak megpróbáltatnék Jób mind végiglen, a miért úgy felel, mint az álnok emberek!

37

Mert vétkét gonoszsággal tetézi, csapkod közöttünk, és Isten ellen szószátyárkodik.

Jób könyve 35