Mózes II. könyve 34

Mózes II. könyve

35

1

És egybegyűjté Mózes az Izráel fiainak egész gyülekezetét, és monda nékik: Ezek azok a dolgok, a melyeket parancsolt az Úr, hogy cselekedjétek:

2

Hat napon át munkálkodjatok; a hetedik nap pedig szent legyen előttetek, az Úr nyugodalmának szombatja. Valaki azon munkálkodik, megölettessék.

3

Ne gerjeszszetek tüzet a ti házaitokban szombatnapon.

4

És szóla Mózes az Izráel fiai egész gyülekezetének, mondván: Ez az, a mit az Úr parancsolt, mondván:

5

Szedjetek magatok közt ajándékot az Úrnak, mind, a kinek szíve önként hajlandó arra, hozzon ajándékot az Úrnak, aranyat, és ezüstöt, és rezet.

6

És kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és [lenfonalat], és kecskeszőrt.

7

Veresre festett kosbőröket, és borzbőröket és sittim-fát.

8

Világító olajat, arómákat a kenet olajához, és fűszereket a füstöléshez.

9

Ónix köveket és foglalni való köveket az efódhoz és a hósenhez.

10

És a kik ti köztetek ahhoz értők, jőjjenek elő, hogy csinálják meg mindazt, a mit az Úr parancsolt:

11

A hajlékot, annak sátorát és takaróját, horgait, deszkáit, reteszrúdjait, oszlopait és talpait.

12

A ládát és annak rúdjait, a fedéllel egybe, és a takaró függönyt.

13

Az asztalt és annak rúdjait, és minden edényét, és a szent kenyerek[hez való]kat.

14

A világító gyertyatartót és a hozzá való eszközöket, mécseit, és világító olajt.

15

A füstölő oltárt és rúdjait, a kenetnek olaját, és a jó illatú füstölőt, a hajlék ajtajára ajtótakarót.

16

Az egészen égőáldozat oltárát, annak réz rostélyát, rúdjait és minden eszközeit, a mosdómedenczét és annak lábát.

17

A pitvar szőnyegeit, oszlopait, talpait, és a pitvar kapujának leplét.

18

A hajlék szegeit, a pitvar szegeit, és azoknak köteleit.

19

A szolgálati ruhákat, a szent hajlékban való szolgálathoz, a szent ruhákat Áron papnak, és az ő fiainak ruháit, a papi szolgálatra.

20

Azután kiméne az Izráel fiainak egész gyülekezete Mózes elől.

21

És eljöve mindenki, a kit a szíve indíta, és a kit lelke hajt vala, és hozának áldozatot az Úrnak, a gyülekezet hajlékának készítéséhez, és annak minden szolgálatához, és a szent ruhákhoz valókat.

22

És jövének férfiak és asszonyok együtt, mind, a kit szíve indított, hozának kapcsokat, függőket, gyűrűket, karpereczet, mindenféle arany eszközöket; a férfiak is, mind a kik aranyból hoztak áldozatot az Úrnak.

23

És minden ember, kinek a mije vala, hozott kék, bíborpiros, és karmazsinszínű, és [lenfonalat], kecskeszőrt, veresre festett kosbőröket és borzbőröket.

24

Minden, a ki ezüstöt vagy rezet vihetett, felhozá azt áldozatul az Úrnak, és a kiknél sittim-fa találtaték a szolgálat különböző szükségeire, felhozák azt.

25

Az asszonyok közűl pedig mind, a kik ahhoz értettek, saját kezeikkel fonának, és felvivék azt a mit fontak, a kék, és a bíborpiros, és a karmazsinszínű, és a [lenfonalat].

26

Azok az asszonyok pedig, a kik ahhoz értettek, fonának kecskeszőrt.

27

A főemberek pedig hozának ónix köveket, foglalni való köveket az efódhoz és a hósenhez.

28

Illatozó szert is és olajat, a mécsbe és a kenethez, és fűszereket a füstöléshez.

29

Minden férfi és asszony, a kit szíve önként indíta, hogy áldozzon az egész munkára, melyet az Úr parancsolt Mózes által, hogy véghez vigyenek: [mind] önként hoztak ajándékot az Úrnak az Izráel fiai.

30

És monda Mózes az Izráel fiainak: Ímé az Úr név szerint hívta el Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát, a Júda nemzetségéből.

31

És betöltötte őt Istennek lelkével, bölcseséggel, értelemmel és tudománynyal minden mesterségben:

32

Hogy tudjon kigondolni mindent a mit aranyból, ezüstből és rézből kell csinálni;

33

És foglalásra való köveket metszeni, és fát faragni; és minden mesterséges munkát végezni.

34

Azontúl alkalmatossá tette arra is, hogy tanítson, mind ő, mind Aholiáb az Akhiszamák fia, a Dán nemzetségéből.

35

Betöltötte őket bölcseség lelkével, hogy tudjanak mindenféle faragó, és kötő, és hímző munkát készíteni, kék és bíborpiros, karmazsinszínű és lenfonálból, és takácsmunkát, a kik készítenek ilyenféle munkát és kigondolnak mesterműveket.

36

Azért Bésaléel és Aholiáb, és mindazok a bölcs férfiak, kiknek az Úr bölcseséget és értelmet adott, hogy meg tudják csinálni a szent [hajlék] szolgálatához való minden eszközöket: csinálják meg egészen úgy, a mint az Úr parancsolta.

Mózes II. könyve 36