Zsoltárok könyve 88

Zsoltárok könyve

89

1

Az Ezrahita Ethán tanítása.

2

Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké! Nemzetségről nemzetségre hirdetem a te hűséges voltodat az én számmal!

3

Mert azt mondom: Örökké megáll a te kegyelmességed, és megerősíted a te hűséges voltodat az egekben, [mondván:]

4

Szövetséget kötöttem az én választottammal, megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak:

5

Mindörökké megerősítem a te magodat, és nemzetségről nemzetségre megépítem a te királyi székedet. Szela.

6

És az egek dicsérik a te csodadolgodat Uram; a te hűséges voltodat is a szentek gyülekezetében.

7

Mert a felhőkben kicsoda hasonlatos az Úrhoz, [s ki] olyan, mint az Úr, az istenek fiai között?

8

Igen rettenetes Isten [ő] a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazokra, a kik körülte vannak.

9

Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda olyan erős, mint te vagy Uram? És a te hűséges voltod körülvesz téged.

10

Te uralkodol a tengernek kevélységén; mikor az ő habjai felemelkednek, te csendesíted le azokat.

11

Te rontád meg Égyiptomot mintegy átdöföttet; erős karoddal elszélesztetted ellenségeidet.

12

Tieid az egek, a föld is a tied: e világot minden benne valóval te fundáltad.

13

Az északot és a délt te teremtetted, a Thábor és a Hermon a te nevednek örvendeznek.

14

A te karod hatalommal teljes, a te kezed erős, a te jobbod méltóságos.

15

Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orczád előtt.

16

Boldog nép az, a mely megérti a kürt szavát; a te orczádnak világosságánál jár ez, oh Uram!

17

A te nevedben örvendeznek egész nap; és a te igazságodban felmagasztaltatnak.

18

Mert az ő erejöknek ékessége te vagy; a te jóakaratoddal emeled fel a mi szarvunkat is.

19

Mert az Úr a mi paizsunk, és Izráelnek Szentje a mi királyunk.

20

Akkor látásban szóltál a te kegyeltednek, és mondád: Segítséget adtam a vitéznek, felmagasztaltam a népből választottat;

21

Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat; szent olajommal kentem fel őt,

22

A kivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt.

23

Nem nyomhatja őt el az ellenség, és a gonosz ember sem nyomorgatja meg őt;

24

Mert ő előtte rontom meg az ő szorongatóit, és verem meg az ő gyűlölőit.

25

És vele lesz az én hűségem és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel az ő szarva.

26

És rávetem az ő kezét a tengerre, és az ő jobbját a folyóvizekre.

27

Õ így szólít engem: Atyám vagy te; én Istenem és szabadításom kősziklája!

28

Én meg elsőszülöttemmé teszem őt [és] felebbvalóvá a föld királyainál.

29

Örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos [marad] ő vele.

30

És az ő magvát örökkévalóvá teszem, és az ő királyi székét, mint az egeknek napjait.

31

Ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzéseim szerint;

32

Ha az én rendeléseimet megtörik, és meg nem tartják az én parancsolatimat:

33

Akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnöket, és vereségekkel az ő álnokságukat;

34

De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudom.

35

Nem töröm meg az én szövetségemet, és a mi kijött az én számból, el nem változtatom.

36

Megesküdtem egyszer az én szentségemre: vajjon megcsalhatnám-é Dávidot?

37

Az ő magva örökké megmarad, és az ő királyi széke olyan előttem, mint a nap.

38

Megáll örökké, mint a hold, és bizonyos, mint a felhőben lévő bizonyság. Szela.

39

De te [mégis] elvetetted és megútáltad [őt,] és megharagudtál a te felkentedre.

40

Felbontottad a te szolgáddal [kötött] szövetséget, földre tiportad az ő koronáját.

41

Lerontottad az ő kőfalait mind; romokká tetted erősségeit.

42

Zsákmányolták őt mind az úton járók; gyalázattá lőn az ő szomszédai előtt.

43

Felmagasztaltad az ő szorongatóinak jobbját, és megvidámítottad minden ellenségét.

44

Még fegyverének élét is elvetted, és nem segítetted őt a harczban.

45

Eltörlötted az ő fényességét, és az ő királyi székét a földre vetetted.

46

Az ő ifjúságának napjait megrövidítetted, gyalázatot borítottál reá. Szela.

47

Meddig rejtegeted még magad, oh Uram, szüntelen, [és] ég a te haragod, mint a tűz?

48

Emlékezzél meg rólam: mily [rövid] az élet! Mily semmire teremtetted te mind az embernek fiait!

49

Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált [s] megszabadítsa magát a Seolnak kezéből? Szela.

50

Hol van a te előbbi kegyelmességed, Uram? Megesküdtél Dávidnak a te hűséges voltodra!

51

Emlékezzél meg Uram a te szolgáidnak gyalázatjokról! hogy sok népnek [gyalázatját] hordozom keblemben,

52

A melyekkel gyaláztak a te ellenségeid Uram, a melyekkel gyalázták a te felkentednek lépéseit.

53

Áldott legyen az Úr mindörökké! Ámen és Ámen.

Zsoltárok könyve 90