Zsidókhoz írt levél 13

Jakab Apostol levele

1

1

Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, az elszórtan levő tizenkét nemzetségnek; üdvözletemet.

2

Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek,

3

Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.

4

A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.

5

Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.

6

De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.

7

Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;

8

A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.

9

Dicsekedjék pedig az alacsony [sorsú] atyafi az ő nagyságával;

10

A gazdag pedig az ő alacsonyságával: mert elmúlik, mint a fűnek virága.

11

Mert felkél a nap az ő hévségével, és megszárítja a füvet; és annak virága elhull, és ábrázatának kedvessége elvész: így hervad el a gazdag is az ő útaiban.

12

Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.

13

Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.

14

Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.

15

Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.

16

Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai!

17

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

18

Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.

19

Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.

20

Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja.

21

Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott ígét, a mely megtarthatja a ti lelkeiteket.

22

Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.

23

Mert ha valaki hallgatója az ígének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, a ki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát:

24

Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt.

25

De a ki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.

26

Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete hiábavaló.

27

Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, [és] szeplő nélkül megtartani magát e világtól.

Jakab Apostol levele 2