Jób könyve 17

Jób könyve

18

1

Felele pedig a sukhi Bildád, és monda:

2

Mikor akartok a beszédnek véget vetni? Értsétek meg [a dolgot], azután szóljunk.

3

Miért állíttatunk barmoknak, és miért vagyunk tisztátalanok a ti szemeitekben?

4

Te éretted, a ki szaggatja lelkét haragjában, vajjon elhagyattatik-é a föld, és felszakasztatik-é a kőszikla helyéről?

5

Sőt inkább a gonoszok világa kialuszik, és nem fénylik az ő tüzöknek szikrája.

6

A világosság elsötétedik az ő sátorában, szövétneke kialszik felette.

7

Erős léptei aprókká lesznek, saját tanácsa rontja meg őt.

8

Mert lábaival hálóba bonyolódik, és ó-verem felett jár.

9

A sarka tőrbe akad, és kelepcze fogja meg őt.

10

Hurok rejtetett el a földbe ellene, és zsineg az ő [szokott] ösvényén

11

Mindenfelől félelmek rettentik őt, és üldözik őt léptennyomon.

12

Éhség emészti fel az ő erejét, és nyomorúság leselkedik oldala mellett.

13

Megemészti testének izmait, megemészti izmait a halál zsengéje.

14

Eltünik sátorából az ő bátorsága, és a félelmek királyához folyamodik ő.

15

Az lakik sátorában, a ki nem az övé, és hajlékára kénkövet szórnak.

16

Alant elszáradnak gyökerei, és felülről levágatik az ága.

17

Emlékezete elvész a földről, még az utczákon sem marad fel a neve.

18

A világosságról a sötétségbe taszítják, a föld kerekségéről elüldözik őt.

19

Sem fia, sem unokája nem lesz az ő népében, és semmi maradéka az ő tanyáján.

20

Az ő pusztulásától megborzadnak, a kik következnek és rettegés fogja el a most élő embereket.

21

Ilyenek az álnok embernek hajlékai, és ilyen annak lakóhelye, a ki nem tiszteli Istent.

Jób könyve 19