Canticles 2

Canticles

3

1

Az én ágyasházamban éjjeleken keresém azt, a kit szeret az én lelkem, &keresém őt, és meg nem találtam.

2

Immár felkelek és eljárom a várost, &a tereket és az utczákat, &keresem azt, a kit szeret az én lelkem; &keresém őt, és nem találám.

3

Megtalálának engem az őrizők, a kik a várost kerülik. [Mondék nékik:] &Láttátok-é azt, a kit az én lelkem szeret?

4

Alig mentem vala el azoktól, &mikor megtaláltam azt, a kit az én lelkem szeret. &Megragadám őt, el sem bocsátám, &mígnem bevivém őt anyám házába, &és az én szülőmnek ágyasházába.

5

Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai, &a vadkecskékre, és a mezőnek szarvasira, &fel ne költsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet, &valamíg ő akarja.

6

Kicsoda az, a ki feljő a pusztából, &mint a füstnek oszlopa? &mirhától és tömjéntől illatos, &a patikáriusnak minden [jó illatú] porától.

7

Ímé, ez a Salamon gyaloghintaja, &hatvan erős [férfi] van körülötte, &Izráelnek erősei közül!

8

Mindnyájan fegyverfogók, hadakozásban bölcsek, &kinek-kinek oldalán fegyvere, &az éjszakának félelme ellen.

9

Hálóágyat csinált magának Salamon király &a Libánus fáiból.

10

Oszlopait ezüstből csinálta, &oldalát aranyból, ágyát biborból, &belső része ki van rakva szeretettel, &a Jeruzsálemnek leányi által

11

Jőjjetek ki, és nézzétek, Sionnak leányai, &Salamon királyt a koronában, &melylyel megkoronázta őt az anyja, &az ő eljegyzésének napjára, és az ő szíve vígasságának napjára!

Canticles 4