Jeremiás siralmai 4

Jeremiás siralmai

5

1

Emlékezzél meg Uram, mi esett meg rajtunk; tekintsd meg és lásd meg gyalázatunkat!

2

A mi örökségünk idegenekre szállt; házaink a jövevényekéi.

3

Apátlan árvák lettünk; anyáink, mint az özvegyek.

4

Vizünket pénzért iszszuk, tűzifánkat áron kapjuk.

5

Nyakunknál fogva hajtatunk; elfáradtunk, nincsen nyugtunk.

6

Égyiptomnak adtunk kezet, az assziroknak, hogy jóllakjunk kenyérrel.

7

Apáink vétkeztek; nincsenek; mi hordozzuk vétkeiket.

8

Szolgák uralkodnak rajtunk; nincs a ki megszabadítson kezökből.

9

Életünk veszélyeztetésével szerezzük kenyerünket a pusztában levő fegyver miatt.

10

Bőrünk, mint a kemencze, megfeketedett az éhség lázától.

11

Az asszonyokat meggyalázták Sionban, a szűzeket Júda városaiban.

12

A fejedelmeket kezökkel akasztották fel; a vének orczáit nem becsülik

13

Az ifjak a kézi malmot hordozzák, és a gyermekek a fahordásban botlanak el.

14

A vének eltüntek a kapuból, [megszüntek] az ifjak énekelni.

15

Oda van a mi szívünk öröme, gyászra fordult a mi körtánczunk.

16

Elesett a mi fejünknek koronája, jaj most nékünk mert vétkeztünk!

17

Ezért lett beteg a mi szívünk, ezekért homályosodtak meg a mi szemeink;

18

A Sion hegyéért, hogy elpusztult; rókák futkosnak azon!

19

Te Uram örökké megmaradsz; a te királyi széked nemzedékről nemzedékre!

20

Miért feledkezel el örökre mi rólunk? [miért] hagysz el minket hosszú időre?

21

Téríts vissza Uram magadhoz és visszatérünk; újítsd meg a mi napjainkat, mint régen.

22

Mert bizony-bizony megvetettél minket; megharagudtál ránk felettébb!

Ezékiel próféta könyve 1