Galátziabeliekhez írt levél 4

Galátziabeliekhez írt levél

5

1

Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.

2

Ímé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ.

3

Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, a ki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.

4

Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.

5

Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.

6

Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.

7

Jól futottatok; kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak?

8

Ez a hitetés nem attól van, a ki titeket hív.

9

Kis kovász az egész tésztát megkeleszti.

10

Bizodalmam van az Úrban ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek; de a ki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen.

11

Én pedig atyámfiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya.

12

Bárcsak ki is metszetnék magukat, a kik titeket bujtogatnak

13

Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.

14

Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

15

Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek.

16

Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

17

Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.

18

Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.

19

A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek [ezek]: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.

20

Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,

21

Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.

22

De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

23

Az ilyenek ellen nincs törvény.

24

A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.

25

Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.

26

Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők.

Galátziabeliekhez írt levél 6