Zsoltárok könyve 148

Zsoltárok könyve

149

1

Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete!

2

Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében: Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban!

3

Dicsérjék az ő nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki.

4

Mert kedveli az Úr az ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg.

5

Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.

6

Isten-dicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben;

7

Hogy bosszút álljanak a pogányokon, [és] megfenyítsék a nemzeteket!

8

Hogy lánczra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-bilincsekbe.

9

Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!

Zsoltárok könyve 150