Jób könyve 4

Jób könyve

5

1

Kiálts csak! Van-é, a ki felelne néked? A szentek közül melyikhez fordulsz?

2

Mert a bolondot boszúság öli meg, az együgyűt pedig buzgóság veszti el.

3

Láttam, hogy egy bolond gyökerezni kezdett, de nagy hamar megátkoztam szép hajlékát.

4

Fiai messze estek a szabadulástól: a kapuban megrontatnak, mert nincs, a ki kimentse őket.

5

A mit learatnak néki, az éhező eszi meg, a töviskerítésből is elviszi azt, kincseiket tőrvetők nyelik el.

6

Mert nem porból támad a veszedelem s nem földből sarjad a nyomorúság!

7

Hanem nyomorúságra születik az ember, a mint felfelé szállnak a parázs szikrái.

8

Azért én a Mindenhatóhoz folyamodnám, az Istenre bíznám ügyemet.

9

A ki nagy, végére mehetetlen dolgokat művel, és csudákat, a miknek száma nincsen.

10

A ki esőt ad a földnek színére, és a mezőkre vizet bocsát.

11

Hogy az alázatosokat felmagasztalja, és a gyászolókat szabadulással vidámítsa.

12

A ki semmivé teszi a csalárdok gondolatait, hogy szándékukat kezeik véghez ne vihessék

13

A ki megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban, és a hamisak tanácsát hiábavalóvá teszi.

14

Nappal sötétségre bukkannak, és délben is tapogatva járnak, mint éjszaka.

15

A ki megszabadítja a fegyvertől, az ő szájoktól, és az erősnek kezéből a szegényt;

16

Hogy legyen reménysége a szegénynek, és a hamisság befogja az ő száját.

17

Ímé, boldog ember az, a kit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad!

18

Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.

19

Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.

20

Az éhínségben megment téged a haláltól, és a háborúban a fegyveres kezektől.

21

A nyelvek ostora elől rejtve leszel, és nem kell félned, hogy a pusztulás rád következik.

22

A pusztulást és drágaságot neveted, és a fenevadaktól sem félsz.

23

Mert a mezőn való kövekkel is frigyed lesz, és a mezei vad is békességben lesz veled.

24

Majd megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod, s ha megvizsgálod a te hajlékodat, nem találsz benne hiányt.

25

Majd megtudod, hogy a te magod megszaporodik, és a te sarjadékod, mint a mezőn a fű.

26

Érett korban térsz a koporsóba, a mint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona.

27

Ímé ezt kutattuk mi ki, így van ez. Hallgass erre, jegyezd meg magadnak.

Jób könyve 6