Mózes IV. könyve 33

Mózes IV. könyve

34

1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

2

Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Hogyha bementek ti a Kanaán földére; (ez a föld, a mely örökségűl esik néktek, [tudniillik] a Kanaán földe az ő határai szerint),

3

Akkor legyen a ti déli oldalatok a Czin pusztájától fogva Edom határáig, és legyen a ti déli határotok a Sós tenger végétől napkelet felé.

4

És kerüljön a határ dél felől az Akrabbim hágójáig, és menjen át Czinig, és a vége legyen Kádes-Barneától délre; és menjen tova Haczár-Adárig, és menjen át Aczmonig.

5

Azután kerüljön a határ Aczmontól Égyiptom patakáig, a vége pedig a tengernél legyen.

6

A napnyugoti határotok pedig legyen néktek a nagy tenger; ez legyen néktek a napnyugoti határotok.

7

Ez legyen pedig a ti északi határotok: a nagy tengertől fogva vonjatok határt a Hór hegyének.

8

A Hór hegyétől vonjatok határt a Hamáthba való bejárásig; a határnak vége pedig Czedádnál legyen.

9

És tovamenjen a határ Zifronig, a vége pedig Haczar-Enán legyen. Ez legyen néktek az északi határotok.

10

A napkeleti határt pedig vonjátok Haczar-Enántól Sefámig.

11

És hajoljon le a határ Sefámtól Ribláig, Aintól napkeletre; és [újra] hajoljon le a határ, és érje a Kinnéreth tenger partját napkelet felé.

12

Azután hajoljon le a határ a Jordán felé, a vége pedig a Sós tenger legyen. Ez legyen a ti földetek az ő határai szerint köröskörül.

13

És parancsot ada Mózes Izráel fiainak, mondván: Ez az a föld, a melyet sors által vesztek birtokotokba, a mely felől parancsot ada az Úr, hogy adjam azt kilencz törzsnek, és fél törzsnek;

14

Mert megkapták a Rúbeniták fiainak törzse az ő atyáiknak háza szerint, a Gáditák fiainak törzse, az ő atyáiknak háza szerint, és a Manasse fél törzse is, megkapták az ő örökségöket.

15

Két törzs és egy fél törzs megkapta az ő örökségét a Jordánon túl, Jérikhó ellenében napkelet felől.

16

Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:

17

Ezek azoknak a férfiaknak nevei, a kik örökségül fogják néktek elosztani azt a földet: Eleázár, a pap, és Józsué, a Nún fia.

18

És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására.

19

Ezek a férfiaknak nevei: a Júda törzséből Káleb, a Jefunné fia.

20

A Simeon fiainak törzséből Sámuel, az Ammihúd fia.

21

A Benjámin törzséből Elidád, a Kiszlon fia.

22

A Dán fiainak törzséből Bukki fejedelem, a Jógli fia.

23

A József fia közül, a Manasse fiainak törzséből Hanniél fejedelem, az Efód fia.

24

Az Efraim fiainak törzséből Kemuél fejedelem, a Siftán fia.

25

És a Zebulon fiainak törzséből Eliczáfán fejedelem, a Parnák fia.

26

És az Izsakhár fiainak törzséből Paltiél fejedelem, az Azzán fia.

27

És az Áser fiainak törzséből Akhihúd fejedelem, a Selómi fia.

28

És a Nafthali fiainak törzséből Pédahél fejedelem, az Ammihúd fia.

29

Ezek azok, a kiknek megparancsolá az Úr, hogy örökséget oszszanak Izráel fiainak a Kanaán földén.

Mózes IV. könyve 35