Zsoltárok könyve 146

Zsoltárok könyve

147

1

Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog!

2

Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izráelnek elűzötteit;

3

Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.

4

Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájokat nevéről nevezi.

5

Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcseségének nincsen határa.

6

Megtartja az Úr a nyomorultakat; a gonoszokat földig megalázza.

7

Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát a mi Istenünknek!

8

A ki beborítja az eget felhővel, esőt készít a föld számára, [és] füvet sarjaszt a hegyeken;

9

A ki megadja táplálékát a baromnak, a holló-fiaknak, a melyek kárognak.

10

Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik;

11

Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, a kik kegyelmében reménykednek.

12

Dicsőitsd Jeruzsálem az Urat! Dicsérd, oh Sion, a te Istenedet!

13

Mert erősekké teszi kapuid zárait, [s] megáldja benned a te fiaidat.

14

Békességet ád határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával.

15

Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az ő rendelete!

16

Olyan havat ád, mint a gyapjú, [és] szórja a deret, mint a port.

17

Darabokban szórja le jegét: ki állhatna meg az ő fagya előtt?

18

Kibocsátja szavát s szétolvasztja őket; megindítja szelét s vizek folydogálnak.

19

Közli igéit Jákóbbal, törvényeit s végzéseit Izráellel.

20

Nem tesz így egyetlen néppel sem; végzéseit sem tudatja velök. Dicsérjétek az Urat!

Zsoltárok könyve 148