Zsoltárok könyve 85

Zsoltárok könyve

86

1

Dávid imádsága. &Hajtsd hozzám Uram füledet, hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én!

2

Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok én; mentsd meg én Istenem a te szolgádat, a ki bízik benned.

3

Könyörülj én rajtam Uram, mert hozzád kiáltok minden napon!

4

Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel Uram lelkemet.

5

Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, a kik hozzád kiáltanak.

6

Figyelmezzél Uram az én imádságomra, és hallgasd meg az én könyörgésemnek szavát!

7

Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem.

8

Nincsen Uram hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz!

9

Eljőnek a népek mind, a melyeket alkottál, és leborulnak előtted Uram, és dicsőítik a te nevedet.

10

Mert nagy vagy te és csodadolgokat mívelsz; csak te vagy Isten egyedül!

11

Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, [és] teljes szívvel féljem nevedet.

12

Dicsérlek téged Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké!

13

Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból.

14

Isten! Kevélyek támadtak fel ellenem, és kegyetlenek serege keresi lelkemet, [a kik] meg sem gondolnak téged.

15

De te Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú!

16

Tekints reám és könyörülj rajtam! Add a te erődet a te szolgádnak, és szabadítsd meg a te szolgálóleányodnak fiát!

17

Adj jelt nékem javamra, hogy lássák az én gyűlölőim és szégyenüljenek meg, a mikor te Uram megsegítesz és megvigasztalsz engem.

Zsoltárok könyve 87