Józsué könyve 18

Józsué könyve

19

1

A sors által való második rész juta Simeonnak, a Simeon fiai nemzetségének az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségök a Júda fiainak öröksége között.

2

És lőn az övék az ő örökségökül: Beer-Seba, Seba és Móláda;

3

Haczar-Sual, Bála és Eczem;

4

Eltolád, Bethul és Horma;

5

Cziklág, Béth-Markaboth és Haczar-Szusza;

6

Béth-Lebaoth és Sarúhen. Tizenhárom város és ezeknek falui.

7

Ain, Rimmon, Ether és Asán. Négy város és ezeknek falui;

8

És mindazok a faluk, a melyek e városok körül valának Baalath-Beérig, délen Rámatig. Ez a Simeon fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.

9

A Júda fiainak osztályrészéből lőn a Simeon fiainak örökségök, mert a Júda fiainak osztályrésze nagyobb vala mint illett volna nékik; ezért öröklének Simeon fiai azoknak öröksége között.

10

A sors által való harmadik rész juta a Zebulon fiainak az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségöknek határa Száridig

11

És felmegy az ő határuk nyugotnak, Mareala felé, és éri Dabbasethet, és éri a folyóvizet is, a mely átellenben van Jokneámmal.

12

Száridtól pedig napkelet felé fordul Kiszloth-Tábor határára, és tova megy Daberáthnak, és felmegy Jafiának.

13

Innen pedig átmegy kelet felé Gittha-Héfernek és Ittha-Kaczinnak, és tova megy Rimmonnak, kerülvén Néa felé:

14

És ennél kerül a határ északról Hannathonnak; a széle pedig a Jiftah-Él völgye.

15

Továbbá Kattáth, Nahalál, Simron, Jidealá és Bethlehem. Tizenkét város és azoknak falui.

16

Ez a Zebulon fiainak öröksége az ő családjaik szerint; ezek a városok és ezeknek falui.

17

A sors által való negyedik rész Issakhárnak, az Issakhár fiainak juta, az ő családjaik szerint.

18

És lőn az ő határuk: Jezréel, Keszuloth és Súnem:

19

Hafaráim, Sion és Anaharath;

20

Rabbith, Kisjon és Ébecz;

21

Remeth, Én-Gannim, Én-Hadda és Béth-Paczczécz.

22

És éri a határ Tábort, Sahaczimát és Béth-Semest, a határuknak széle pedig a Jordán. Tizenhat város és ezeknek falui.

23

Ez az Izsakhár fiai nemzetségének öröksége, az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.

24

A sors által való ötödik rész pedig juta az Áser fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.

25

És lőn az ő határuk: Helkath, Háli, Beten és Aksáf;

26

Alammelek, Ameád és Misál, és éri Karmelt nyugot felé és Sihór- Libnáthot.

27

Azután visszafordul napkelet felé Béth-Dágonnak, és éri Zebulont és a Jiftah-Él völgyét észak felől, Béth-Émeket és Neiélt, és tovamegy Kabulnak balkéz felől;

28

És Ebronnak, Rehobnak, Hammonnak és Kánának a nagy Czidonig.

29

Azután visszafordul a határ Rámának, Tyrusnak erős városáig; és újra fordul a határ Hósznak, a szélei pedig a tengernél vannak Akzib oldala felől;

30

És Umma, Afék és Rehób. Huszonkét város és ezeknek falui.

31

Ez az Áser fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.

32

A sors által való hatodik rész juta a Nafthali fiainak, a Nafthali fiainak az ő családjaik szerint.

33

Lőn pedig a határuk: Heleftől, Elontól fogva Czaanannimnál Adámi-Nekebig és Jabneél-Lakkumig; a széle pedig a Jordán vala.

34

Azután fordul a határ nyugot felé Aznoth-Tábornak; innen pedig tovamegy Hukkóknak, és éri Zebulont dél felől, Ásert pedig éri nyugot felől, és a Júdát is; a Jordán napkelet felé vala.

35

Erősített városok [ezek]: Cziddim, Czér, Hammath, Rakkath és Kinnereth;

36

Adáma, Ráma és Hásor;

37

Kedes, Edrei és Én-Hásor;

38

Jireon, Migdal-Él, Horem, Béth-Anath és Béth-Semes. Tizenkilencz város és ezeknek falui.

39

Ez a Nafthali fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.

40

A sors által való hetedik rész juta a Dán fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.

41

És lőn az ő örökségüknek határa: Czóra, Estháol és Ir-Semes;

42

Saalabbin, Ajjálon és Jithla;

43

Élon, Timnatha és Ekrón;

44

Eltheké, Gibbethon és Baaláth;

45

Jehud, Bené-Bárak és Gath-Rimmon;

46

Mé-Jarkon és Rakkon, a Jáfó átellenében levő határral.

47

De tovább méne ezeknél a Dán fiainak határa. Felmenének ugyanis a Dán fiai, és hadakozának Lesem ellen, és el is foglalák azt, és veték azt fegyver élére, és birtokba vevék azt, és lakozának benne, és nevezék Lesemet Dánnak, az ő atyjoknak Dánnak nevére.

48

Ez a Dán fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.

49

Mikor pedig elvégezték vala a földnek örökbe vételét annak határai szerint, akkor adának Izráel fiai örökséget Józsuénak, a Nún fiának ő közöttök.

50

Az Úr rendelése szerint adák néki azt a várost, a melyet kért vala: Timnath-Szeráhot az Efraim hegyén, és megépíté azt a várost, és abban lakozék.

51

Ezek azok az örökségek, a melyeket örökül adának Eleázár, a pap és Józsué, a Nún fia és az atyáknak fejei az Izráel fiai nemzetségeinek sors szerint, Silóban, az Úr előtt, a gyülekezet sátorának nyílásánál. Így végezék el a földnek felosztását.

Józsué könyve 20