Józsué könyve 20

Józsué könyve

21

1

És hozzámenének a Léviták atyai fejedelmei Eleázárhoz, a paphoz, és Józsuéhoz, a Nún fiához és az atyai fejedelmekhez, a kik valának Izráel fiainak nemzetségei felett,

2

És szólának nékik Silóban, a Kanaán földén, mondván: Az Úr megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nékünk városokat lakóhelyül, és azokhoz való legelőket barmaink részére.

3

Adák azért Izráel fiai a Lévitáknak az ő örökségökből, az Úrnak rendelése szerint, ezeket a városokat és azoknak legelőit.

4

Esék pedig a sors a Kehátiták családjaira, és juta a Léviták közül való Áron pap fiainak a Júda nemzetségétől, a Simeon nemzetségétől és a Benjámin nemzetségétől sors szerint tizenhárom város;

5

Kehát többi fiainak pedig az Efraim nemzetségének családjaitól, Dán nemzetségétől és Manassé fél nemzetségétől sors szerint tíz város.

6

A Gerson fiainak pedig az Issakhár nemzetségének családjaitól, az Áser nemzetségétől, a Nafthali nemzetségétől és Manassénak Básánban levő fél nemzetségétől sors szerint tizenhárom város;

7

Mérári fiainak az ő családjaik szerint a Rúben nemzetségétől, Gád nemzetségétől és Zebulon nemzetségétől tizenkét város.

8

Adák azért Izráel fiai e városokat és ezeknek legelőit a Lévitáknak, a miképen megparancsolta vala az Úr Mózes által, sors szerint.

9

Adák pedig a Júda fiainak nemzetségéből és Simeon fiainak nemzetségéből ezeket a városokat, a melyek névszerint olvashatók.

10

És lőn, hogy esék a sors először a Lévi fiai közül való Kehátnak családjaiból az Áron fiaira.

11

És adák nékik az Anák atyjának [városát], Kirjáth-Arbát, azaz Hebront a Júda hegyén, és annak körülötte levő legelőit;

12

A városnak szántóföldjét és faluit pedig Kálebnek, a Jefunné fiának adák birtokául.

13

Az Áron pap fiainak pedig adák a gyilkosok menekülésének városát, Hebront és annak legelőjét, Libnát és annak legelőjét.

14

Jatthirt és annak legelőjét; Estemoát és annak legelőjét;

15

Holont és annak legelőjét, és Debirt és annak legelőjét;

16

Aint és annak legelőjét, Juttát és annak legelőjét, Béth-Semest és annak legelőjét. Kilencz várost e két nemzetségből.

17

A Benjámin nemzetségéből pedig Gibeont és annak legelőjét, Gébát és annak legelőjét;

18

Anathótot és annak legelőjét, Almont és annak legelőjét: négy várost.

19

Az Áron fiainak, a papoknak városai összesen tizenhárom város és azoknak legelői.

20

A Kehát fiai családjainak pedig, [s] a Kehát fiai közül való többi Lévitáknak városai, az ő sorsuk szerint, az Efraim nemzetségéből valának.

21

Nékik adák ugyanis a gyilkosok menekülésének városát, Sikemet és annak legelőjét az Efraim hegyén, és Gezert és annak legelőjét;

22

Kibczaimot és annak legelőjét, Béth-Horont és annak legelőjét: négy várost.

23

A Dán nemzetségéből pedig Elthekét és annak legelőjét, Gibbethont és annak legelőjét;

24

Ajjálont és annak legelőjét; Gath-Rimmont és annak legelőjét; négy várost.

25

A Manassé fél nemzetségéből pedig: Taanákot és annak legelőjét, Gath- Rimmont és annak legelőjét: két várost.

26

Összesen tíz várost és azoknak legelőit a Kehát fiai többi családjainak.

27

A Gerson fiainak pedig, a kik a Léviták családjaiból valának, [adák] a Manassé fél nemzetségéből a gyilkosok menekülésének városát, Gólánt Básánban és annak legelőjét, és Beesterát és annak legelőjét: két várost.

28

Az Issakhár nemzetségéből pedig: Kisjont és annak legelőjét, Dobráthot, és annak legelőjét,

29

Jármutot és annak legelőjét, és Én-Gannimot és annak legelőjét: négy várost.

30

Az Áser nemzetségéből pedig: Misált és annak legelőjét, Abdont és annak legelőjét,

31

Helkathot és annak legelőjét, és Rehobot és annak legelőjét: négy várost.

32

A Nafthali nemzetségéből pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Kedest Galileában és annak legelőjét, Hammoth-Dórt és annak legelőjét, és Karthant és annak legelőjét: három várost.

33

A Gersoniták összes városai, az ő családjaik szerint, tizenhárom város és azoknak legelői.

34

A Mérári fiai családjainak pedig, e még hátralevő Lévitáknak, [adák] a Zebulon nemzetségéből: Jokneámot és annak legelőjét, Karthát és annak legelőjét,

35

Dimnát és annak legelőjét, Nahalált és annak legelőjét; négy várost.

36

A Rúben nemzetségéből pedig: Béczert és annak legelőjét, Jahczát és annak legelőjét,

37

Kedémothot és annak legelőjét, és Méfaathot és annak legelőjét: négy várost.

38

A Gád nemzetségéből pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Rámothot Gileádban és annak legelőjét, Mahanaimot és annak legelőjét,

39

Hesbont és annak legelőjét; Jaézert és annak legelőjét: összesen négy várost.

40

A Mérári fiainak városai az ő családjaik szerint, a kik a Léviták családjai közül maradtak fel, valának az ő sorsuk szerint összesen tizenkét város.

41

A Lévitáknak összes városai az Izráel fiainak birtoka között: negyvennyolcz város azoknak legelőivel.

42

Valának ezek a városok a [tulajdonképeni] város és körülöttök azoknak legelői. Így vala ez mind e városoknál.

43

Megadá azért az Úr Izráelnek mindazt a földet, a mely felől megesküdött vala, hogy odaadja azt az ő atyáiknak. És bírák azt, és lakozának abban.

44

Nyugodalmat is ada nékik az Úr mindenfelől, szintén úgy, a mint megesküdött vala az ő atyáiknak. És senki nem állott meg ellenökben valamennyi ellenségeik közül; minden ellenségöket kezökbe adá az Úr.

45

Nem esett el csak egy szó is mindama jó szóból, a melyet szólott vala az Úr az Izráel házának. Mindaz betelt.

Józsué könyve 22