Timótheushoz írt II. levél 2

Timótheushoz írt II. levél

3

1

Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.

2

Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,

3

Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.

4

Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.

5

Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.

6

Mert ezek közül valók azok, a kik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat,

7

Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak.

8

Miképen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, akképen ezek is ellene állanak az igazságnak; megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek.

9

De többre nem mennek: mert esztelenségök nyilvánvaló lesz mindenek előtt, a miképen amazoké is az lett.

10

Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet,

11

Üldöztetéseimet, szenvedéseimet, a melyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémű üldöztetéseket szenvedtem! de mindezekből megszabadított engem az Úr.

12

De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.

13

A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.

14

De te maradj meg azokban, a miket tanultál és a mik reád bízattak, tudván kitől tanultad,

15

És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcscsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által.

16

A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

17

Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

Timótheushoz írt II. levél 4