Példabeszédek 23

Példabeszédek

24

1

Ne irígykedjél a gonosztevőkre, se ne kivánj azokkal lenni.

2

Mert pusztítást gondol az ő szívök, és bajt szólnak az ő ajkaik.

3

Bölcseség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg.

4

És tudomány által telnek meg a kamarák minden drága és gyönyörűséges marhával.

5

A bölcs férfiú erős, és a tudós ember nagy erejű.

6

Mert az eszes tanácsokkal viselhetsz hadat hasznodra; és a megmaradás a tanácsosok sokasága által van.

7

Magas a bolondnak a bölcseség; a kapuban nem nyitja meg az ő száját.

8

A ki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék, azt cselszövőnek hívják.

9

A balgatag dolognak gondolása bűn; és a rágalmazó az ember előtt útálatos.

10

Ha lágyan viselted magadat a nyomorúságnak idején: szűk a te erőd.

11

Szabadítsd meg azokat, a kik a halálra vitetnek, és a kik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg!

12

Ha azt mondanád: ímé, nem tudtuk ezt; nemde, a ki vizsgálja az elméket, ő érti, és a ki őrzi a te lelkedet, ő tudja? és kinek-kinek az ő cselekedetei szerint fizet.

13

Egyél, fiam, mézet, mert jó; és a színméz édes a te ínyednek.

14

Ilyennek ismerd a bölcseséget a te lelkedre nézve: ha azt megtalálod, akkor lesz jó véged, és a te reménységed el nem vész!

15

Ne leselkedjél, oh te istentelen, az igaznak háza ellen, ne pusztítsd el az ő ágyasházát!

16

Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért; az istentelenek pedig [csak egy] nyavalyával is elvesznek.

17

Mikor elesik a te ellenséged: ne örülj; és mikor megütközik: ne vígadjon a te szíved,

18

Hogy az Úr meg ne lássa és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját [te reád.]

19

Ne gerjedj haragra a gonosztevők ellen, ne irígykedjél az istentelenekre;

20

Mert a gonosznak nem lesz [jó] vége, az istentelenek szövétneke kialszik

21

Féld az Urat, fiam, és a királyt; a pártütők közé ne elegyedjél.

22

Mert hirtelenséggel feltámad az ő nyomorúságok, és e két rendbeliek büntetését ki tudja?

23

Ezek is a bölcsek [szavai.] Személyt válogatni az ítéletben nem jó.

24

A ki azt mondja az istentelennek: igaz vagy, ezt megátkozzák a népek, megútálják a nemzetek.

25

A kik pedig megfeddik [a bűnöst,] azoknak gyönyörűségökre lesz, és jó áldás száll reájok!

26

Ajkakat csókolgat az, a ki igaz beszédeket felel.

27

Szerezd el kivül a te dolgodat, és készíts elő a te meződben; annakutána építsd a házadat.

28

Ne légy bizonyság ok nélkül a te felebarátod ellen; avagy ámítanál-é [valakit] a te ajkaiddal?

29

Ne mondd ezt: a miképen cselekedett én velem, úgy cselekszem ő vele; megfizetek az embernek az ő cselekedete szerint.

30

A rest embernek mezejénél elmenék, és az esztelennek szőleje mellett.

31

És ímé, mindenütt felverte a tövis, és színét elfedte a gyom; és kőgyepüje elromlott vala.

32

Melyet én látván gondolkodám, és nézvén, [ezt] a tanulságot vevém abból:

33

Egy kis álom, egy kis szunynyadás, egy kis kézösszetevés az alvásra,

34

És így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szükséged, mint a paizsos férfiú.

Példabeszédek 25