Mózes I. könyve 9

Mózes I. könyve

10

1

Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnek nemzetsége; és fiaik születének az özönvíz után.

2

Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.

3

A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth, és Tógármah.

4

Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.

5

Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az ő országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint.

6

Khámnak pedig fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán.

7

Khúsnak pedig fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh, Szabthékah. Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.

8

Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.

9

Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród

10

Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád és Kálnéh a Sineár földén.

11

E földről ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht.

12

És Reszent Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város.

13

Miczráim pedig nemzé: Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot.

14

Pathruszimot és Kaszlukhimot, a honnan a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot.

15

Kanaán pedig nemzé Czídont, az ő elsőszülöttét, és Khétet.

16

Jebuzeust, Emorreust, és Girgazeust.

17

Khivveust, Harkeust, és Szineust.

18

Arvadeust, Czemareust, Hamatheust. És azután elszéledének a Kananeusok nemzetségei.

19

Vala pedig a Kananeusok határa, Czídonból Gérár felé menve Gázáig; Sodoma, Gomora, Ádmáh, és Czeboim felé menve Lésáig.

20

Ezek a Khám fiai családjok, nyelvök, földjök s nemzetségök szerint.

21

Sémnek is lettek gyermekei; a ki Héber minden fiainak atyja, Jáfetnek testvérbátyja vala.

22

Sém fiai: Élám, Assur, Arpaksád, Lúd és Arám.

23

Arámnak fiai pedig: Úcz, Húl, Gether és Más.

24

Arpaksád pedig nemzé Séláht, Séláh pedig Hébert.

25

Hébernek is lett két fia: Az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld; testvérének pedig neve Joktán.

26

Joktán pedig nemzé Almodádot, Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot.

27

Hadórámot, Úzált és Dikláth.

28

Obált, Abimáélt és Sébát.

29

Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind a Joktán fiai.

30

És vala ezeknek lakása, Mésától fogva Séfárba menve a napkeleti hegyekig.

31

Ezek a Sém fiai családjok, nyelvök, földjök és nemzetségök szerint.

32

Ezek a Noé fiainak családjai az ő nemzetségeik szerint, az ő népeik között, és ezektől szaporodának el a népek a földön, az özönvíz után.

Mózes I. könyve 11