Krónika I. könyve 22

Krónika I. könyve

23

1

Megvénhedék pedig Dávid és mikor igen koros volna: királylyá tevé az ő fiát, Salamont Izráel felett.

2

És összegyűjté Izráel összes fejedelmeit, a papokat és a Lévitákat is.

3

És megszámláltatának a Léviták, harmincz esztendőstől fogva, és a kik annál idősebbek valának; és azok száma fejenként, férfianként harmincznyolczezer volt.

4

Ezek közül huszonnégyezeren az Úr háza teendőinek gondviselői [valának,] és hatezeren tiszttartók és birák.

5

Négyezeren ajtónállók; négyezeren pedig dícsérik vala az Urat [minden zengő] szerszámokkal, melyeket [Dávid] készíttetett a dícséretre.

6

És Dávid őket csoportokba osztá a Lévi fiai szerint: Gersonitákra, Kéhátitákra és Méráritákra.

7

A Gersoniták közül valók valának Lahdán és Simhi.

8

Lahdán fiai: Jéhiel a fő, Zétám és Joel hárman.

9

És a Simhi fiai: Selómit, Hásiel és Hárán, hárman; ezek voltak a Lahdán családjának fejei.

10

Simhi fiai: Jahát, Zina, Jéus és Béria; ezek négyen voltak Simhi fiai.

11

Jahát volt a fő, Zina második: de Jéus és Béria, mivel nem sok fiakat nemzének, az ő családjukban csak egy ágnak vétettek.

12

Kéhát fiai: Amrám, Ishár, Hebron és Uzziel, négyen.

13

Amrám fiai: Áron és Mózes, Áron kiválasztatott, hogy felszenteltetnék a szentek szentje számára, ő és az ő fiai mindörökké, hogy jóillatot tennének az Úr előtt, és szolgálnának néki, s az ő nevében [a népet] megáldanák mindörökké.

14

Mózesnek, az Isten emberének fiai pedig számláltatának a Lévi nemzetségei közé.

15

Mózes fiai: Gerson és Eliézer.

16

Gerson fiai: Sébuel a fő.

17

Eliézer fiai voltak: Rehábia a fő. Eliézernek nem volt több fia; de a Rehábia fiai igen megsokasodtak vala.

18

Ishár fiai: Selómit, a ki fő vala

19

Hebron fiai: Jéria a fő, Amárja második, Jaháziel harmadik és Jékámám negyedik.

20

Uzziel fiai: Mika a fő, és Isija második.

21

Mérári fiai: Mákhli és Músi; Mákhli fiai: Eleázár és Kis.

22

Meghala pedig Eleázár és nem voltak néki fiai, hanem leányai, a kiket a saját atyjokfiai, a Kis fiai vettek el.

23

Músi fiai: Mákhli, Eder és Jeremót, hárman.

24

Ezek Lévi fiai családjaik szerint, a családfők, az ő megszámláltatásuk szerint, neveik száma szerint fejenként, a kik az Úr házában szolgáltak, húsz éves korban és azon felül.

25

Mert ezt mondotta vala Dávid: Az Úr, az Izráel Istene nyugodalmat adott az ő népének, és Jeruzsálemben lakozik mindörökké;

26

Azért a Lévitáknak sem kell többé hordozni az [Isten] hajlékát, s mindazokat az eszközöket, [a melyek] az ő szolgálatához valók.

27

Annakokáért Dávidnak utolsó rendelése szerint megszámláltattak a Lévi fiai, húsz éves korban és azon felül.

28

Mert az ő helyök az Áron fiai mellett van, hogy szolgáljanak az Úr házában és annak pitvaraiban, kamaráiban, és mindenféle szent [edények] tisztítása és az Isten házának szolgálatja által.

29

És hogy [gondot viseljenek] a szent kenyerekre, az ételáldozathoz való lisztlángra, a kovász nélkül való lepényekre, a serpenyőben főttre és pirítottra, minden mértékre és mérőre.

30

És hogy álljanak az Úrnak tiszteletére és dícséretére, úgy reggel, mint este;

31

És hogy áldozzanak az Úrnak minden égőáldozattal, minden szombaton, a hónapok első napjain és a szokott ünnepeken [bizonyos] szám szerint, a mint szükség vala, szüntelen az Úr előtt;

32

És hogy szorgalmasan őrizzék a gyülekezet sátorát, őrizzék a szenthelyet, és hogy vigyázzanak az ő atyjokfiainak, az Áron fiainak szolgálatjánál az Úr házában.

Krónika I. könyve 24