Efézusbeliekhez írt levél 1

Efézusbeliekhez írt levél

2

1

Titeket is [megelevenített,] a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,

2

Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;

3

A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is:

4

De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Õ nagy szerelméből, melylyel minket szeretett,

5

Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)

6

És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:

7

Hogy megmutassa a következendő időkben az Õ kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.

8

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;

9

Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

10

Mert az Õ alkotása vagyunk, teremtetvén [Általa] a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

11

Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett [s] a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés,

12

Hogy ti, [mondom], abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;

13

Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.

14

Mert Õ a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két [nemzetséget,] és lerontotta a közbevetett választófalat,

15

Az ellenségeskedést az Õ testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Õ magában, békességet szerezvén;

16

És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.

17

És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.

18

Mert Õ általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.

19

Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,

20

Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,

21

A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;

22

A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.

Efézusbeliekhez írt levél 3