Jób könyve 20

Jób könyve

21

1

Felele pedig Jób, és monda:

2

Jól hallgassátok meg az én beszédemet, és legyen ez a ti vigasztalástok [helyett.]

3

Szenvedjetek el engem, a míg szólok, azután gúnyoljátok ki beszédemet.

4

Avagy én embernek panaszolkodom-é? Miért ne volna hát keserű a lelkem?

5

Tekintsetek reám és álmélkodjatok el, és tegyétek kezeteket szátokra.

6

Ha visszaemlékezem, mindjárt felháborodom, és reszketés fogja el testemet.

7

Mi az oka, hogy a gonoszok élnek, vénséget érnek, sőt még meg is gyarapodnak?

8

Az ő magvok előttök nő fel ő velök, és az ő sarjadékuk szemeik előtt.

9

Házok békességes a félelemtől, és az Isten vesszeje nincsen ő rajtok.

10

Bikája folyat és nem terméketlen, tehene megellik és el nem vetél.

11

Kieresztik, mint nyájat, kisdedeiket, és ugrándoznak az ő magzataik.

12

Dobot és hárfát ragadnak, és örvendeznek a síp zengésének.

13

Jóllétben töltik el napjaikat, és egy pillanat alatt szállnak alá a sírba;

14

Noha azt mondják Istennek: Távozzál el tőlünk, mert a te utaidnak tudásában nem gyönyörködünk!

15

Micsoda a Mindenható, hogy tiszteljük őt, és mit nyerünk vele, ha esedezünk előtte?

16

Mindazáltal az ő javok nincsen hatalmukban, azért a gonoszok tanácsa távol legyen tőlem!

17

Hányszor aluszik el a gonoszok szövétneke, és jő rájok az ő veszedelmök! [Hányszor] osztogatja részöket haragjában.

18

Olyanok lesznek, mint a pozdorja a szél előtt, és mint a polyva, a melyet forgószél ragad el.

19

Isten az ő fiai számára tartja fenn annak büntetését. Megfizet néki, hogy megérzi majd.

20

Maga látja meg a maga veszedelmét, és a Mindenható haragjából iszik.

21

Mert mi gondja van néki házanépére halála után, ha az ő hónapjainak száma letelt?!

22

Ki taníthatja Istent bölcseségre, hisz ő ítéli meg a magasságban levőket is!

23

Ez meghal az ő teljes boldogságában, egészen megelégedetten és nyugodtan;

24

Fejőedényei tejjel vannak tele, csontjainak velője nedvességtől árad.

25

Amaz elkeseredett lélekkel hal meg, mert nem élhetett a jóval.

26

Együtt feküsznek a porban, és féreg lepi őket.

27

Ímé, jól tudom a ti gondolatitokat és a hamisságokat, a melyekkel méltatlankodtok ellenem;

28

Mert ezt mondjátok: Hol van ama főembernek háza, hol van a gonoszok lakozásának sátora?

29

Avagy nem kérdeztétek-é meg azokat, a kik [sokat] utaznak és jeleiket nem ismeritek-é?

30

Bizony a veszedelemnek napján elrejtetik a gonosz, a haragnak napján kiszabadul.

31

Kicsoda veti szemére az ő útját, és a mit cselekedett, kicsoda fizet meg néki azért?

32

Még ha a sírba vitetik is ki, a sírdomb felett is él.

33

Édesek lesznek néki a sírnak hantjai, és maga után vonsz minden embert, a mint számtalanok [mentek el] előtte.

34

Hogyan vigasztalnátok hát engem hiábavalósággal? Feleselésetek igazságtalanság marad.

Jób könyve 22