Példabeszédek 29

Példabeszédek

30

1

Agurnak, a Jáké fiának beszédei, próféczia, melyet mondott a férfiú Itielnek, Itielnek és Ukálnak.

2

Minden embernél tudatlanabb vagyok én, és nincs emberi értelem én bennem.

3

És nem tanultam a bölcseséget, hogy a Szentnek ismeretét tudnám.

4

Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határit? Kicsoda ennek neve? Avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod?

5

Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és paizs az ahhoz folyamodóknak.

6

Ne tégy az ő beszédéhez; hogy meg ne feddjen téged, és hazug ne légy.

7

Kettőt kérek tőled; ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék.

8

A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel.

9

Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az Úr? Se pedig megszegényedvén, ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével!

10

Ne rágalmazd a szolgát az ő uránál, hogy meg ne átkozzon téged, és bűnhődnöd ne kelljen.

11

[Van oly] nemzetség, a ki az ő atyját átkozza, és az ő anyját nem áldja.

12

[Van] nemzetség, a ki a maga szemei előtt tiszta, pedig az ő rútságából ki nem tisztíttatott.

13

[Van] kevély szemű nemzetség, és a kinek szemöldökei igen fellátnak!

14

[Van] olyan nemzetség, a kinek fogai fegyverek, és a kinek zápfogai kések; hogy a szegényeket kiemészszék e földről, és az emberek közül a szűkölködőket.

15

A nadálynak két leánya van: addsza, addsza! E három nem elégszik meg; négyen nem mondják: elég;

16

A sír és a meddő asszony, a föld meg nem elégszik a vízzel, és a tűz nem mondja: elég!

17

A szemet, mely megcsúfolja atyját, vagy megútálja az anyja iránt való engedelmességet, kivágják a völgynek hollói, vagy megeszik a sasfiak.

18

E három megfoghatatlan előttem, és e négy dolgot nem tudom:

19

A keselyűnek útát az égben, a kígyónak útát a kősziklán, a hajónak nyomát a mély tengerben, és a férfiúnak útát a leányzóval

20

Ilyen a paráználkodó asszonynak úta; eszik, azután megtörli száját és azt mondja: nem cselekedtem semmi gonoszt.

21

Három [dolog] alatt indul meg a föld, és négyet nem szenvedhet el.

22

A szolga alatt, mikor uralkodik, és a bolond alatt, mikor elég kenyere van,

23

A gyűlölt asszony alatt, ha [mégis] férjhez megy; és a szolgáló alatt, ha örököse lesz az ő asszonyának.

24

E négy apró állata [van] a földnek, a melyek bölcsek, elmések:

25

A hangyák erőtlen nép, mégis megkeresik nyárban a magok eledelét;

26

A marmoták nem hatalmas nép, mégis kősziklán csinálják az ő házokat;

27

Királyuk nincs a sáskáknak, mindazáltal mindnyájan szép renddel mennek ki;

28

A pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban.

29

Három állat van, a mely szépen jár, sőt négy, a mely jól jár.

30

Az oroszlán, a hős a vadak között, mely el nem fut senki elől;

31

A harczra felékesített ló, vagy a kecskebak, és a király, a kinek senki nem mer ellene állani.

32

Ha bolond voltál felfuvalkodásodban, vagy ha meggondoltad: kezedet szájadra vessed.

33

Mert [miképen] a ki tejet köpül, vajat csinál; és a ki keményen fújja ki az ő orrát, vért hoz ki: [úgy] a ki a haragot ingerli, háborúságot szerez.

Példabeszédek 31