Filippibeliekhez írt levél 2

Filippibeliekhez írt levél

3

1

Továbbá atyámfiai, örüljetek az Úrban. Ugyanazokat írni néktek én nem restellem, tinéktek pedig bátorságos.

2

Õrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megmetélkedéstől:

3

Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, a kik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk:

4

Jóllehet énnékem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább;

5

Körülmetéltettem nyolczadnapon, Izráel nemzetségéből, Benjámin törzséből való [vagyok,] zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus,

6

Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam.

7

De a melyek nékem [egykor] nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem.

8

Sőt annakfelette [most] is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

9

És találtassam Õ benne, mint a kinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján:

10

Hogy megismerjem Õt, és az Õ feltámadásának erejét, és az Õ szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához;

11

Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására.

12

Nem [mondom], hogy már elértem, vagy [hogy] már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.

13

Atyámfiai, én enmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna:

14

De egyet [cselekszem,] azokat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.

15

Valakik annakokáért tökéletesek [vagyunk,] ilyen értelemben legyünk: és ha valamiben másképen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek:

16

Csakhogy a mire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk.

17

Legyetek én követőim, atyámfiai, és figyeljetek azokra, a kik úgy járnak, a miképen mi néktek példátok vagyunk.

18

Mert sokan járnak [másképen,] kik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei;

19

Kiknek végök veszedelem, kiknek Istenök az ő hasok, és a kiknek dicsőségök az ő gyalázatukban van, kik [mindig] a földiekkel törődnek.

20

Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;

21

Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Õ dicsőséges testéhez, amaz Õ hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.

Filippibeliekhez írt levél 4