Korinthusbeliekhez írt I. levél 15

Korinthusbeliekhez írt I. levél

16

1

Ami a szentek számára való alamizsnát illeti, a miképen Galáczia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképen cselekedjetek.

2

A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, a mit sikerül összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, a mikor odamegyek.

3

Mikor pedig megérkezem, a kiket javaltok leveleitek által, azokat küldöm el, hogy elvigyék Jeruzsálembe a ti ajándékotokat.

4

Ha pedig méltó lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt jönnek.

5

Elmegyek pedig ti hozzátok, mikor Macedónián általmenéndek: mert Macedónián általmegyek,

6

Nálatok azonban talán megmaradok, vagy ott is telelek, hogy ti kísérjetek el, a hová menéndek.

7

Mert nem akarlak titeket épen csak átmenet közben látni, de reménylem, hogy valami ideig nálatok maradok, ha az Úr engedi.

8

Efézusban pedig pünkösdig maradok.

9

Mert nagy kapu nyílott meg előttem és hasznos, az ellenség is sok.

10

Hogyha pedig megérkezik Timótheus, meglássátok, hogy bátorságos maradása legyen nálatok; mert az Úrnak dolgát cselekszi, mint én is.

11

Senki azért őt meg ne vesse: hanem bocsássátok el őt békességgel, hogy hozzám jöhessen; mert várom őt az atyafiakkal együtt.

12

A mi pedig Apollós atyafit illeti, igen kértem őt, hogy menjen el hozzátok az atyafiakkal együtt: de semmiképpen sem volt kedve, hogy most elmenjen; de majd elmegy, mihelyt jó alkalmatossága lészen.

13

Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!

14

Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!

15

Intelek pedig titeket, atyámfiai, [hiszen] tudjátok, hogy Stefanásnak háznépe Akhája zsengéje, és ők a szenteknek való szolgálatra adták magukat.

16

Hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindenkinek, a ki velök szolgál és fárad.

17

Örvendezek pedig a Stefanás, Fortunátus és Akhaikus eljövetelének; mert a bennetek való fogyatkozást ezek betöltötték.

18

Mert megnyugtatták az én lelkemet és a tiéteket is. Megbecsüljétek azért az ilyeneket.

19

Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei; köszöntenek titeket az Úrban felette igen Akvila és Prisczilla, a házuknál levő gyülekezettel egybe.

20

Köszöntenek titeket az atyafiak mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal.

21

A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval

22

Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott! Maran atha.

23

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme veletek!

24

Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban! Ámen.

Korinthusbeliekhez írt II. levél 1