Zsoltárok könyve 54

Zsoltárok könyve

55

1

Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása.

2

Hallgasd meg, Isten, az én imádságomat, és ne rejtsd el magadat az én könyörgésem elől;

3

Figyelmezz én reám és hallgass meg engemet; mert keseregve bolyongok és jajgatok!

4

Az ellenségnek szaváért [és] a hitetlenek nyomorgatásáért: mert hazugságot hárítanak reám, és [nagy] dühösséggel ellenkeznek velem.

5

Az én szívem reszket bennem, és a halál félelmei körülvettek engem.

6

Félelem és rettegés esett én reám, és borzadály vett körül engem.

7

Mondám: Vajha szárnyam volna, mint a galambnak! Elrepülnék és nyugodnám.

8

Ímé, messze elmennék és a pusztában lakoznám. Szela.

9

Sietnék kiszabadulni e sebes szélből, e forgószélből.

10

Rontsd meg Uram, [és] oszlasd meg az ő nyelvöket; mert erőszakot és háborgást látok a városban.

11

Nappal és éjjel körüljárják azt annak kőfalainál, bent hamisság és ártalom van abban.

12

Veszedelem van bensejében; s nem távozik annak teréről a zsarnokság és csalárdság.

13

Mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz [azt] elszenvedném; nem gyűlölőm emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat az elől:

14

Hanem te, hozzám hasonló halandó, én barátom és ismerősöm,

15

A kik együtt édes bizalomban éltünk; az Isten házába jártunk a tömegben.

16

A halál vegye őket körül, elevenen szálljanak a Seolba; mert gonoszság van lakásukban, kebelökben.

17

Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.

18

Estve, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én szómat.

19

Megszabadítja lelkemet békességre a rám támadó hadtól, mert sokan vannak ellenem.

20

Meghallja Isten és megfelel nékik, (mivelhogy ő eleitől fogva trónol, Szela), a kik nem akarnak megváltozni és nem félik az Istent.

21

Kezeit felemelte a vele békességben lévőkre; megszegte az ő szövetségét.

22

A vajnál simább az ő szája, pedig szívében háborúság van; lágyabbak beszédei az olajnál, pedig éles szablyák azok.

23

Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.

24

Te, Isten, a veszedelem vermébe taszítod őket; a vérszopó és álnok emberek életüknek felét sem élik meg; én pedig te benned bízom.

Zsoltárok könyve 56