Mózes IV. könyve 9

Mózes IV. könyve

10

1

Ismét szóla az Úr Mózesnek, mondván:

2

Csináltass magadnak két kürtöt, vert ezüstből csináltasd azokat, és legyenek azok néked a gyülekezet összegyűjtésére, és a táborok megindítására.

3

És mikor megfújják azokat, gyüljön te hozzád az egész gyülekezet, a gyülekezet sátorának nyílása elé.

4

Ha csak egyet fújnak meg, akkor gyűljenek hozzád a fejedelmek, Izráel ezereinek fejei.

5

Ha pedig riadót fújtok, akkor induljon azok tábora, a kik napkelet felől táboroznak.

6

Mikor pedig másodszor fújtok riadót, akkor induljon azok tábora, a kik dél felől táboroznak. Riadót fújjanak azok indulására.

7

Mikor pedig összegyűjtitek a gyülekezetet, [egyszerűen] kürtöljetek, és ne fújjatok riadót.

8

A kürtöket pedig Áron fiai, a papok fújják; és legyen ez néktek örökkévaló rendtartás a ti nemzetségeitek között.

9

És mikor viadalra mentek a ti földetekben, a titeket háborító ellenségetek ellen, akkor is [azokkal] a kürtökkel fújjatok riadót, és emlékezetben lesztek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt, és megszabadultok a ti ellenségeitektől

10

A ti vígasságtoknak napján, és a ti ünnepeiteken, és a ti hónapjaitok kezdetén is fújjátok meg a kürtöket, a ti egészen égőáldozataitokra, és a ti hálaáldozatitokra: és lesznek néktek emlékeztetőül a ti Istenetek előtt. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

11

Vala pedig a második esztendőben a második hónapban, a hónapnak huszadik napján, felszálla a felhő a bizonyság hajlékáról.

12

És elindulának Izráel fiai az ő menésöknek rendje szerint a Sinai pusztájából; és megállapodék a felhő Párán pusztájában.

13

Elindulának azért először az Úrnak Mózes által való parancsolatja szerint.

14

Elindula pedig először a Júda fiai táborának zászlója az ő seregei szerint; és az ő seregének feje vala Naasson, az Amminádáb fia.

15

Az Izsakhár fiai törzséből való seregnek feje pedig Néthanéel vala, Suárnak fia.

16

És a Zebulon fiai törzséből való seregnek feje vala Eliáb, Hélonnak fia.

17

És elbontatván a hajlék, elindulának Gersonnak és Mérárinak fiai, a hajlék hordozói.

18

Azután indula a Rúben táborának zászlója az ő seregeik szerint, és az ő seregének feje vala Elisur, Sedeúrnak fia.

19

A Simeon fiai törzséből való seregnek pedig feje vala Selúmiel, Surisaddainak fia.

20

És a Gád fiai törzséből való seregnek feje vala Eliásáf, Dehuélnek fia.

21

Elindulának a Kéhátiták is, a szentség hordozói, és [amazok] felállíták vala a hajlékot, míg [ezek] oda jutnak vala.

22

Azután elindula az Efraim fiai táborának zászlója az ő seregei szerint, és az ő seregének feje vala Elisáma, Ammihúdnak fia.

23

A Manasse fiai törzséből való seregnek feje vala Gámliél, Pédasúrnak fia.

24

A Benjámin fiai törzséből való seregnek feje vala Abidán, Gideóninak fia.

25

[Utolszor] indula el a Dán fiai táborának zászlója, mint az egész tábornak utócsapata az ő seregei szerint; és az ő seregének feje vala Ahiézer, az Ammisaddai fia.

26

Az Áser fiai törzséből való seregnek pedig feje vala Págiel, Okhránnak fia.

27

És a Nafthali fiai törzséből való seregnek feje vala Akhira, az Enán fia.

28

Ilyen vala Izráel fiainak menetele az ő seregeik szerint: ekképen mentek.

29

Monda pedig Mózes Hóbábnak, a ki fia vala a Midiánból való Reuélnek, a Mózes ipának: Arra a helyre indulunk mi, a mely felől azt mondta vala az Úr: néktek adom. Jer el velünk, és jól teszünk veled, mert az Úr jót igért Izráelnek.

30

Az pedig felele néki: Nem megyek, hanem az én földemre és az én rokonaim közé megyek.

31

És monda [Mózes]: Kérlek, ne hagyj el minket: mert te tudod, hol kell megszállanunk e pusztában, és légy nékünk szemünk gyanánt.

32

És ha eljösz velünk, a mi jót cselekszik velünk az Úr, közöljük azt veled.

33

Elmenének azért az Úr hegyétől háromnapi járásnyira, és az Úr szövetségének ládája megyen vala ő előttök háromnapi járásnyira, hogy kiszemelje nékik: hol kelljen megszállaniok.

34

És az Úr felhője vala ő rajtok nappal, mikor elindulának a táborból.

35

Mikor pedig el akarták indítani a ládát, ezt mondja vala Mózes: Kelj fel Uram, és széledjenek el a te ellenségeid, és fussanak el előled a te gyűlölőid.

36

Mikor pedig megáll vala, ezt mondja vala: Fordulj vissza Uram Izráelnek tízezerszer való ezereihez.

Mózes IV. könyve 11