Prédikátor könyve 6

Prédikátor könyve

7

1

Jobb a jó hír a drága kenetnél; és a halálnak napja jobb az ő születésének napjánál.

2

Jobb a siralmas házhoz menni, hogynem a lakodalomnak házához menni; mivelhogy minden embernek ez a vége, és az élő ember megemlékezik arról.

3

Jobb a szomorúság a nevetésnél; mert az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív.

4

A bölcseknek elméje a siralmas házban [van], a bolondoknak pedig elméje a vígasságnak házában.

5

Jobb a bölcsnek dorgálását hallani, hogynem valaki hallja a bolondoknak éneklését.

6

Mert olyan a bolondnak nevetése, mint a tövisnek ropogása a fazék alatt; ez is hiábavalóság!

7

Mert a zsarolás megbolondítja a bölcs [embert] is, és az elmét elveszti az ajándék.

8

Jobb akármi dolognak vége annak kezdetinél; jobb a tűrő, hogynem a kevély.

9

Ne légy hirtelen a lelkedben a haragra; mert a harag a bolondok kebelében nyugszik.

10

Ne mondd ezt: mi az oka, hogy a régi napok jobbak voltak ezeknél? mert nem bölcseségből származik az ilyen kérdés.

11

Jó a bölcseség az örökséggel, és előmenetelökre van az [embereknek], a kik a napot látják.

12

Mert a bölcseségnek árnyéka alatt, [és] a gazdagságnak árnyéka alatt [egyformán nyugszik az ember!] de a tudomány hasznosb, mivelhogy a bölcseség életet ád az ő urainak.

13

Tekintsd meg az Istennek cselekedetit; mert kicsoda teheti egyenessé, a mit ő görbévé tett?

14

A jó szerencsének idején élj a jóval; a gonosz szerencsének idején pedig jusson eszedbe, hogy ezt is, épen úgy, mint azt, Isten szerzette, a végre, hogy az ember semmit [abból] eszébe ne vegyen, [a mi] reá következik.

15

Mindent láttam az én hiábavalóságomnak napjain: van oly igaz, a ki az ő igazságában elvész; és van gonosz ember, a ki [az ő életének napjait] meghosszabbítja az ő gonoszságában.

16

Ne légy felettébb igaz, és felettébb ne bölcselkedjél; miért keresnél magadnak veszedelmet?

17

Ne légy felettébb gonosz, és ne légy balgatag; miért halnál meg időd előtt?

18

Jobb, hogy ezt megfogd, és amattól is a te kezedet meg ne vond; mert a ki az Istent féli, mind ezektől megszabadul!

19

A bölcseség megerősíti a bölcset inkább, mint tíz hatalmas, a kik a városban vannak.

20

Mert nincs egy igaz ember is a földön, a ki jót cselekednék és nem vétkeznék.

21

Ne figyelmezz minden beszédre, melyet mondanak, hogy meg ne halld szolgádat, hogy átkoz téged.

22

Mert sok esetben tudja a te lelked is, hogy te is gonoszt mondottál egyebeknek.

23

Mind ezeket megpróbáltam az én bölcseségem által. [Mikor] azt gondolám, [hogy] bölcs vagyok, én tőlem a [bölcseség] távol vala.

24

Felette igen messze van, a mi van, és felette mélységes; kicsoda tudhatja meg azt?

25

Fordítám én magamat és az én szívemet a bölcseségnek és az okoskodásnak tudására, kutatására és keresésére; azonképen hogy megtudjam a bolondságnak gonoszságát, és a tévelygésnek balgatagságát.

26

És találtam [egy dolgot,] mely keservesb a halálnál; tudniillik az olyan asszonyt, a kinek a szíve olyan, mint a tőr és a háló, kezei pedig olyanok, mint a kötelek. A ki Isten előtt kedves, megszabadul attól; a bűnös pedig megfogattatik attól.

27

Lásd, ezt találtam, azt mondja a prédikátor; mikor gyakorta nagy szorgalmassággal keresém a megfejtést,

28

A mit az én lelkem folyton keresett, és nem találtam. Ezer közül egy embert találtam; de asszonyt mind ezekben nem találtam.

29

Hanem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak; ők pedig kerestek sok kigondolást.

Prédikátor könyve 8