Mózes IV. könyve 25

Mózes IV. könyve

26

1

És lőn a csapás után, szóla az Úr Mózesnek és Eleázárnak, az Áron pap fiának, mondván:

2

Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, húsz esztendőstől fogva és feljebb, az ő atyáiknak háznépe szerint; mindenkit, a ki hadba mehet Izráelben.

3

Szóla azért velök Mózes és Eleázár, a pap, a Moáb mezőségében a Jordán mellett, Jérikhó ellenében, mondván:

4

[Vegyétek] [számba] [a népet,] húsz esztendőstől fogva és feljebb, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek és Izráel fiainak, a kik kijöttek volt Égyiptom földéből.

5

Rúben elsőszülötte Izráelnek. Rúben fiai [ezek:] Hánoktól a Hánokiták, Pallutól a Palluiták nemzetsége.

6

Heczrontól a Heczroniták nemzetsége, Kármitól a Kármiták nemzetsége.

7

Ezek a Rúbeniták nemzetségei. És lőn az ő számok negyvenhárom ezer, hétszáz és harmincz.

8

És a Pallu fiai [valának:] Eliáb.

9

Eliáb fiai pedig, Nemuél, Dáthán és Abirám. Ez a Dáthán és Abirám a gyülekezet előljárói valának, a kik feltámadtak vala Mózes ellen és Áron ellen.

10

És megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé őket és Kórét, meghalván az a gyülekezet, mivelhogy megemészte a tűz kétszáz és ötven férfiút, a kik intőpéldául lőnek.

11

Kóré fiai pedig nem halának meg

12

Simeon fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Nemuéltől a Nemuéliták nemzetsége, Jámintól a Jáminiták nemzetsége, Jákintól a Jákiniták nemzetsége.

13

Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége. Saultól a Sauliták nemzetsége.

14

Ezek a Simeoniták nemzetségei: huszonkét ezer és kétszáz.

15

Gád fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Sefontól a Sefoniták nemzetsége, Haggitól a Haggiták nemzetsége, Súnitól a Súniták nemzetsége.

16

Oznitól az Ozniták nemzetsége, Éritől az Ériták nemzetsége.

17

Arodtól az Aroditák nemzetsége, Arélitől az Aréliták nemzetsége.

18

Ezek Gád fiainak nemzetségei; az ő számok szerint negyven ezer és ötszáz.

19

Júda fiai: Ér és Onán. És meghala Ér és Onán a Kanaán földén.

20

Júda fiai pedig az ő nemzetségeik szerint [ezek] valának: Séláhtól a Séláhiták nemzetsége, Pérecztől a Pérecziták nemzetsége, Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége.

21

Pérecz fiai valának pedig: Heczrontól a Heczroniták nemzetsége; Hámultól a Hámuliták nemzetsége.

22

Ezek Júda nemzetségei az ő számok szerint: hetvenhat ezer ötszáz.

23

Izsakhár fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Thólától a Thóláiták nemzetsége; Puvától a Puviták nemzetsége;

24

Jásubtól a Jásubiták nemzetsége; Simrontól a Simroniták nemzetsége.

25

Ezek Izsakhár nemzetségei az ő számok szerint: hatvannégy ezer háromszáz.

26

Zebulon fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Szeredtől a Szerediták nemzetsége, Élontól az Éloniták nemzetsége, Jahleéltől a Jahleéliták nemzetsége.

27

Ezek a Zebuloniták nemzetségei az ő számok szerint: hatvan ezer ötszáz.

28

József fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Manasse és Efraim.

29

Manasse fiai: Mákirtól a Mákiriták nemzetsége. Mákir nemzé Gileádot; Gileádtól a Gileáditák nemzetsége.

30

Ezek Gileád fiai: Jezertől a Jezeriták nemzetsége, Hélektől a Hélekiták nemzetsége.

31

És Aszriéltől az Aszriéliták nemzetsége; Sekemtől a Sekemiták nemzetsége.

32

És Semidától a Semidáták nemzetsége és Héfertől a Héferiták nemzetsége.

33

Czélofhádnak pedig, a Héfer fiának nem voltak fiai, hanem leányai; és a Czélofhád leányainak nevei ezek: Makhla, Nóa, Hogla, Milkha és Thircza.

34

Ezek Manasse nemzetségei, és az ő számok ötvenkét ezer és hétszáz.

35

Ezek Efraim fiai az ő nemzetségeik szerint: Suthelákhtól a Suthelákhiták nemzetsége, Békertől a Békeriták nemzetsége, Tahántól a Tahániták nemzetsége.

36

Ezek pedig a Suthelákh fiai: Érántól az Érániták nemzetsége.

37

Ezek Efraim fiainak nemzetségei az ő számok szerint: harminczkét ezer és ötszáz. Ezek József fiai az ő nemzetségeik szerint.

38

Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Belától a Belaiták nemzetsége; Asbéltől az Asbéliták nemzetsége; Ahirámtól az Ahirámiták nemzetsége.

39

Sefufámtól a Sefufámiták nemzetsége; Hufámtól a Hufámiták nemzetsége.

40

Bela fiai pedig valának: Ard és Naamán: Ardtól az Arditák nemzetsége; Naamántól a Naamániták nemzetsége.

41

Ezek Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint, és számok: negyvenöt ezer és hatszáz.

42

Ezek Dán fiai az ő nemzetségeik szerint: Suhámtól a Suhámiták nemzetsége. Ezek Dán nemzetségei, az ő nemzetségeik szerint.

43

A Suhamiták minden nemzetsége az ő számok szerint: hatvannégy ezer és négyszáz.

44

Áser fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Jimnától a Jimnaiták nemzetsége; Jisvitől a Jisviták nemzetsége; Bériától a Bérihiták nemzetsége.

45

A Béria fiaitól: Khébertől a Khéberiták nemzetsége, Malkiéltől a Malkiéliták nemzetsége.

46

Áser leányának pedig neve vala Sérah.

47

Ezek Áser fiainak nemzetségei az ő számok szerint: ötvenhárom ezer és négyszáz.

48

Nafthali fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Jakhczeéltől a Jakhczeéliták nemzetsége, Gúnitól a Gúniták nemzetsége.

49

Jéczertől a Jéczeriták nemzetsége; Sillémtől a Sillémiták nemzetsége.

50

Ezek Nafthali nemzetségei az ő nemzetségeik szerint: az ő számok pedig negyvenöt ezer és négyszáz.

51

Ezek Izráel fiainak megszámláltjai: hatszáz egyezer hétszáz harmincz.

52

Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:

53

Ezeknek osztassék el az a föld örökségül, az ő neveiknek száma szerint.

54

A nagyobb számúnak adj nagyobb örökséget, a kisebb számúnak pedig tedd kisebbé az ő örökségét; mindeniknek az ő száma szerint adattassék az ő öröksége.

55

De sorssal osztassék el a föld; az ő atyjok törzseinek nevei szerint örököljenek.

56

A sors szerint osztassék el az örökség, mind a sok és mind a kevés között.

57

Ezek pedig Lévi megszámláltjai az ő nemzetségeik szerint: Gérsontól a Gérsoniták nemzetsége; Kéháttól a Kéhátiták nemzetsége; Méráritól a Méráriták nemzetsége.

58

Ezek Lévi nemzetségei: a Libniták nemzetsége, a Hébroniták nemzetsége, a Makhliták nemzetsége, a Músiták nemzetsége, a Kórahiták nemzetsége. Kéhát pedig nemzé Amrámot.

59

Amrám feleségének neve pedig Jókebed, a Lévi leánya, a ki Égyiptomban született Lévinek; és ő szülte Amrámnak Áront, Mózest, és Miriámot, az ő leánytestvéröket.

60

És születének Áronnak: Nádáb és Abihu, Eleázár és Ithamár.

61

És meghalának Nádáb és Abihu, mikor idegen tűzzel áldozának az Úr előtt.

62

És vala azoknak száma: huszonhárom ezer, mind férfiak, egy hónapostól fogva és feljebb; mert nem voltak beszámlálva az Izráel fiai közé, mivel nem adatott nékik örökség Izráel fiai között.

63

Ezek Mózesnek és Eleázárnak, a papnak megszámláltjai, a kik megszámlálák Izráel fiait a Moáb mezőségében, Jérikhó átellenében a Jordán mellett.

64

Ezek között pedig nem volt senki a Mózestől és Áron paptól megszámláltattak közűl, mikor megszámlálták vala Izráel fiait a Sinai pusztájában.

65

Mert az Úr mondotta vala nékik: Bizonynyal meghalnak a pusztában; és senki nem maradt meg azok közül, hanem csak Káleb, a Jefunné fia, és Józsué, a Nún fia.

Mózes IV. könyve 27