Mózes IV. könyve 1

Mózes IV. könyve

2

1

És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:

2

Az Izráel fiai, kiki az ő zászlója alatt, az ő atyáik háznépének jeleivel járjon tábort, a gyülekezet sátora körül járjon tábort annak oldalai felől.

3

Így járjanak pedig tábort: Keletre naptámadat felől Júda táborának zászlója az ő seregeivel; és Júda fiainak fejedelme Naasson, Amminádáb fia.

4

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: hetvennégy ezer és hatszáz.

5

Mellette pedig tábort járjon Izsakhár törzse, és Izsakhár fiainak fejedelme Néthánéel, Suárnak fia.

6

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvennégy ezer és négyszáz.

7

Zebulon törzse, és Zebulon fiainak fejedelme Eliáb, Hélon fia.

8

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenhét ezer és négyszáz.

9

Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Júda táborában: száz nyolcvanhat ezer és négyszáz, az ő seregeik szerint. Ezek induljanak előre.

10

Rúben táborának zászlója [legyen] dél felől az ő seregeivel, és Rúben fiainak fejedelme Elisúr, Sedeúr fia.

11

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenhat ezer és ötszáz.

12

Mellette pedig tábort járjon Simeon törzse, és Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia.

13

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenkilencz ezer és háromszáz.

14

Azután Gád törzse, és Gád fiainak fejedelme: Eliásáf, a Réuel fia.

15

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenöt ezer és hatszáz ötven.

16

Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Rúben táborában: száz ötvenegy ezer és négyszáz ötven az ő seregeik szerint. Ezek másodszorra induljanak.

17

Azután induljon a gyülekezet sátora, a léviták tábor[ával], a táboroknak közepette: A miképen tábort járnak, a képen induljanak, kiki az ő helyén, az ő zászlója mellett.

18

Efraim táborának zászlója az ő seregeivel nyugot felé [legyen], és Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, Ammihud fia.

19

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyven ezer és ötszáz.

20

És ő mellette [legyen] Manasse törzse, és Manasse fiainak fejedelme Gámliel, Pédasur fia.

21

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik, harminczkét ezer és hétszáz.

22

Azután [legyen] Benjámin törzse és Benjámin fiainak fejedelme: Abidám, Gideóni fia.

23

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: harminczöt ezer és négyszáz.

24

Mindnyájan a kik megszámlálva voltak Efraim táborában, száz nyolczezer és száz az ő seregeik szerint. Ezek harmadszorra induljanak.

25

Dán táborának zászlója [legyen] észak felől az ő seregeivel, és a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, Ammisaddai fia.

26

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: hatvankét ezer és hétszáz.

27

Mellette pedig tábort járjon Áser törzse, és Áser fiainak fejedelme: Págiel, az Okhrán fia.

28

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenegy ezer és ötszáz.

29

Azután [legyen] Nafthali törzse, és Nafthali fiainak fejedelme: Akhira, Enán fia.

30

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenhárom ezer és négyszáz.

31

Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Dán táborában, száz ötvenhét ezer és hatszáz; utóljára induljanak az ő zászlóik szerint.

32

Ezek Izráel fiainak megszámláltjai az ő atyáiknak háznépei szerint; mindnyájan, a kik megszámlálva voltak táboronként, az ő seregeik szerint: hatszáz háromezer ötszáz és ötven.

33

De a léviták nem voltak számba véve Izráel fiai között, a mint megparancsolta volt az Úr Mózesnek.

34

És cselekedének Izráel fiai mind a szerint, a mint parancsolta volt az Úr Mózesnek: aképen járának tábort, az ő zászlóik szerint, és úgy indulának, kiki az ő nemzetsége szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint.

Mózes IV. könyve 3