Mózes II. könyve 39

Mózes II. könyve

40

1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

2

Az első hónapban, a hónap első napján, állítsd fel a gyülekezet sátorának hajlékát.

3

És tedd oda a bizonyság ládáját, és fedd be a ládát a fedéllel.

4

Azután vidd be az asztalt, és hozd azt rendbe a reávalókkal. Vidd be a gyertyatartót is, és gyújtsd meg annak mécseit.

5

És helyheztesd a füstölő áldozat arany oltárát a bizonyság ládája elé, tedd fel a leplet a hajlék nyílására.

6

Azután helyheztesd az egészen égőáldozat oltárát a gyülekezet sátora hajlékának nyílása elé.

7

A mosdómedenczét pedig helyheztesd a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önts belé vizet.

8

Azután állítsd fel köröskörül a pitvart, és a pitvar kapujára tedd rá a leplet.

9

Azután vedd a kenetnek olaját, és kend meg a hajlékot és mind azt a mi benne van: így szenteld meg azt, és minden edényét, hogy szent legyen.

10

Kend meg az egészen égőáldozat oltárát is és annak minden edényét; így szenteld meg az oltárt, hogy az oltár legyen szentséges.

11

A mosdómedenczét és lábát is kend meg; így szenteld meg azt.

12

Azután állítsd Áront és az ő fiait a gyülekezet sátorának nyílásához, és mosd meg őket vízzel.

13

És öltöztesd fel Áront a szent ruhákba, és kend fel őt; így szenteld fel, és legyen papom.

14

Fiait is állítsd elő és öltöztesd fel őket köntösökbe;

15

És kend fel őket, a mint az ő atyjokat felkenéd, hogy legyenek papjaim, és lészen az ő megkenetésök nékik örökös papság, az ő nemzetségökben.

16

És egészen úgy cselekedék Mózes, a mint az Úr parancsolta néki, úgy cselekedék.

17

Lőn azért a második év első hónapjában, a hónap első napján, hogy felállíták a hajlékot.

18

Mózes tehát felállítá a hajlékot, és letevé annak talpait, a deszkáit is felállítá, beilleszté a reteszrúdakat, és felállítá annak oszlopait.

19

Azután kifeszíté a hajlékra a sátort, és a sátor takaróját is reá teríté felülről, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.

20

És vevé és betevé a bizonyságot is a ládába, a rúdakat pedig a ládára tevé, és a ládára felül helyezteté a fedelet.

21

Azután bevivé a ládát a hajlékba, és feltevé a takaró függönyt, és elfedezé a bizonyság ládáját, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

22

Az asztalt is bevivé a gyülekezet sátorába, a hajléknak északi oldalába, a függönyön kivül.

23

És rakott arra kenyereket sorban az Úr előtt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

24

És a gyertyatartót helyhezteté a gyülekezet sátorába az asztal ellenébe, a hajléknak déli oldalán.

25

És meggyújtá a mécseket az Úr előtt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

26

Az arany oltárt pedig helyhezteté a gyülekezet sátorába a függöny elébe.

27

És füstölögtete rajta fűszerekből való füstölőt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

28

A hajlék nyílására a leplet is felvoná.

29

Az egészen égőáldozat oltárát pedig helyhezteté a gyülekezet sátora hajlékának nyílása elé, és áldozék azon egészen égőáldozattal és ételáldozattal, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.

30

A mosdómedenczét pedig helyhezteté a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önte abba vizet a mosdásra.

31

És megmosák abból Mózes és Áron és az ő fiai kezeiket és lábaikat.

32

Mikor a gyülekezet sátorába menének, és mikor az oltárhoz járulának, megmosdának, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

33

Azután felállítá a pitvart a hajlék és az oltár körül, és a pitvar kapujára feltevé a leplet. Így végezé el Mózes a munkát.

34

És a felhő befedezé a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betölté a hajlékot.

35

És Mózes nem mehete be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta nyugovék, és az Úrnak dicsősége tölté be a hajlékot.

36

És mikor a felhő felszáll vala a hajlékról, az Izráel fiai elindulának; [így lőn] egész utazásuk alatt.

37

Ha pedig a felhő nem szálla fel, ők sem indulának el, míg csak fel nem szálla.

38

Mert az Úrnak felhője vala a hajlékon nappal, éjjel pedig tűz vala azon, az Izráel egész háznépének láttára, egész utazásuk alatt.

Mózes III. könyve 1