Zsoltárok könyve 144

Zsoltárok könyve

145

1

Dávid dicsérő éneke. &Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké!

2

Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké!

3

Nagy az Úr és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan.

4

Nemzedék nemzedéknek dícséri műveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat.

5

A te méltóságod dicső fényéről, és csodálatos dolgaidról elmélkedem.

6

Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem.

7

A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek.

8

Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.

9

Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez.

10

Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid.

11

Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik.

12

Hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát, és az ő országának fényes dicsőségét.

13

A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre.

14

Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet.

15

Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket.

16

Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen.

17

Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában kegyelmes.

18

Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, a ki hűséggel hívja őt.

19

Beteljesíti az őt félőknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket.

20

Megőrzi az Úr mindazokat, a kik őt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti.

21

Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test örökkön örökké!

Zsoltárok könyve 146